Aktualności Ekranizacje

Nieodnaleziona Remigiusza Mroza coraz bliżej zekranizowania

Fani Remi­giu­sza Mro­za mogli już oglą­dać sied­mio­od­cin­ko­wą tele­wi­zyj­ną adap­ta­cję powie­ści Zagi­nię­cie z Mag­da­le­ną Cie­lec­ką wcie­la­ją­cą się w rolę praw­nicz­ki Joan­ny Chył­ki. Wkrót­ce TVN będzie krę­cił dru­gi sezon – tym razem na warsz­tat wzię­ta zosta­nie Kasa­cja. Nie jest to jed­nak jedy­na seria Remi­giu­sza Mro­za, któ­rą zoba­czy­my w wer­sji seria­lo­wej. Autor już nie­jed­no­krot­nie zapo­wia­dał, że seria z komi­sa­rzem For­stem i cykl W krę­gach wła­dzy tra­fią na małe ekra­ny. A w ostat­nim cza­sie zasy­gna­li­zo­wał, że rów­nież Nie­od­na­le­zio­na jest coraz bli­żej zekranizowania.

Ponoć o moż­li­wość prze­ło­że­nia tej powie­ści na medium seria­lo­we z pol­ski­mi stu­dia­mi biły się zagra­nicz­ne pod­mio­ty, w tym ame­ry­kań­skie, jeśli wie­rzyć auto­ro­wi. Decy­zja już zapa­dła, choć jak na razie Remi­giusz Mróz nie zdra­dza, kto zmie­rzy się z tema­tem Nieodnalezionej.

Gło­wi­łem się dość dłu­go, ale osta­tecz­nie posta­wi­łem na pol­ską sta­cję – i myślę, że to była naj­lep­sza moż­li­wa decy­zja. Szcze­gó­ły za jakiś czas, ale już teraz chęt­nie przyj­mu­ję castin­go­we typy na Kasan­drę i Wer­ne­ra, napi­sał Remi­giusz Mróz na swo­im pro­fi­lu na Facebooku.

Przy oka­zji pisarz zdra­dził, że trwa­ją roz­mo­wy doty­czą­ce zekra­ni­zo­wa­nia wyda­nej w maju powie­ści zaty­tu­ło­wa­nej Listy zza gro­bu opo­wia­da­ją­cej o pato­mor­fo­lo­gu Sewe­ry­nie Zaor­skim wra­ca­ją­cym po latach do małe­go mia­stecz­ka, gdzie tra­fia na trop z pozo­ru z daw­na zapo­mnia­nej zbrodni.

Następ­ne w kolej­ce “Listy zza gro­bu”! Sewe­ryn wyjąt­ko­wo przy­padł do gustu fil­mow­com, bo licz­ba ofert jest rekor­do­wa – a ja już mam upa­trzo­ną kon­kret­ną sta­cję, pochwa­lił się w poście.

W komen­ta­rzach zaś potwier­dził jesz­cze, zapy­ta­ny o serial o komi­sa­rzu For­ście, że ten nad­cho­dzi, pra­ce trwa­ją w najlepsze.

Na jaką ekra­ni­za­cję powie­ści Remi­giu­sza Mro­za cze­ka­cie najbardziej?

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Pla­kat zdrap­ka dla książ­ko­ma­nia­ków! Szu­kaj­cie tutaj -> PLAKAT

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy