Ekranizacje

Pierwszy zwiastun filmu Tolkien!

Tol­kien, bo taki tytuł nosi film, posta­ra się przy­bli­żyć widzo­wi oko­licz­no­ści, któ­re ukształ­to­wa­ły pisa­rza w taki spo­sób, że stał się auto­rem bodaj naj­bar­dziej zna­nych powie­ści fan­ta­sy na całym świe­cie. Obraz poka­że mło­dość na wpół osie­ro­co­ne­go Tol­kie­na na idyl­licz­nej angiel­skiej wsi. Pozna­my histo­rie jego szkol­nych i aka­de­mic­kich przy­jaź­ni, miło­ści i poszu­ki­wa­nia arty­stycz­nych inspi­ra­cji. Zoba­czy­my Tol­kie­na w cza­sie wybu­chu pierw­szej woj­ny świa­to­wej, dra­ma­tycz­ne­go okre­su, kie­dy to roz­padł się pra­wie cały jego świat. Zobacz­cie pierw­szą zapowiedź!

Film wyre­ży­se­ro­wał Fin Dome Karu­ko­ski zna­ny z wykre­owa­nia takich obra­zów jak Lapoń­ska ody­se­ja, Ser­ce lwa czy Zaka­za­ne owo­ce. W rolę Joh­na R.R. Tol­kie­na wcie­lił się Nicho­las Hoult, któ­re­go koja­rzyć może­my z roli Han­ka McCoya (Bestii) z fil­mów o X‑Menach lub jako feno­me­nal­ne­go Nuxa z Mad Maxa: Na dro­dze gnie­wu. Na ekra­nie zoba­czy­my rów­nież Lily Col­lins (Dary Anio­ła: Mia­sto kości, Kró­lew­na Śnież­ka). Aktor­ka wcie­li się w Edith Bratt, miłość życia Tol­kie­na, będą­ce inspi­ra­cją mię­dzy inny­mi dla elfic­kiej księż­nicz­ki Arweny.

Zapo­wia­da się praw­dzi­wie pasjo­nu­ją­ce wido­wi­sko. Z całą pew­no­ścią będzie to pozy­cja obo­wiąz­ko­wa dla wszyst­kich fanów pro­fe­so­ra. Rów­nież dla osób, któ­re ze Śród­zie­miem się nie spo­tka­ły film może oka­zać się inte­re­su­ją­cy. Wszak jest to histo­ria intry­gu­ją­ce­go roz­wo­ju, moż­na powie­dzieć ewo­lu­cji, arty­stycz­nej wizji, któ­ra dopro­wa­dzi­ła do stwo­rze­nia roz­le­głe­go, peł­ne­go róż­nych odcie­ni świa­ta fan­ta­zji z tak dosko­na­le prze­my­śla­ną mitologią.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy