Aktualności Ekranizacje

Finalny zwiastun Zbrodni Grindelwalda. Jeszcze niecałe dwa miesiące do premiery filmu!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się dzień, na któ­ry cze­ka­ją chy­ba wszy­scy pot­te­ro­ma­nia­cy. Co praw­da nie może­my na razie liczyć na kolej­ne przy­go­dy Harry’ego Pot­te­ra, ale uni­wer­sum stwo­rzo­ne przez J.K. Row­ling nadal żyje i szyb­ko się roz­wi­ja. W poło­wie listo­pa­da w kinach będzie­my mogli obej­rzeć dru­gi już film z serii Fan­ta­stycz­nych zwie­rząt eks­plo­ru­ją­cy świat magii i cza­ro­dziej­stwa lat 20-tych XX wie­ku, a więc jesz­cze sprzed ery Lor­da Voldemorta.

Do pre­mie­ry zosta­ło więc nie­speł­na dwa mie­sią­ce. Wczo­raj dodat­ko­wo pod­grza­no atmos­fe­rę publi­ka­cją w sie­ci fina­ło­we­go zwia­stu­na Zbrod­ni Grin­del­wal­da. Naj­więk­szą sen­sa­cję wzbu­dził frag­ment mate­ria­łu, któ­ry wska­zu­je, że w fil­mie zosta­nie ujaw­nio­na histo­ria Nagi­ni, olbrzy­mie­go węża będą­ce­go wier­ną towa­rzysz­ką Czar­ne­go Pana oraz ostat­nim z jego hor­kruk­sów. Row­ling na Twit­te­rze przy­zna­ła, że pocho­dze­nie Nagi­ni trzy­ma­ła w sekre­cie przez dwa­dzie­ścia lat.

Dzień przed ujaw­nie­niem zwia­stu­na z J.K. Row­ling roz­ma­wia­ła sta­cja NBC. Pod­czas krót­kie­go wywia­du autor­ka wyja­śni­ła, że jed­nym z głów­nych wąt­ków poru­sza­nych w fil­mach z serii Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta będzie pozna­wa­nie wyda­rzeń, w wyni­ku któ­rych Dum­ble­do­re prze­kształ­cił się w Dumbledore’a zna­ne­go wszyst­kim nam z książek.

Co wię­cej pod ostrza­łem pytań Row­ling przy­zna­ła, że pra­cu­je aktu­al­nie nad czte­re­ma kolej­ny­mi pro­jek­ta­mi. Nie zdra­dzi­ła jed­nak zbyt wie­le szcze­gó­łów. Pocią­gnię­ta za język wyja­wi­ła tyl­ko, że jed­nym z nich będzie kolej­na powieść kry­mi­nal­na napi­sa­na pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Galbraitha.

Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta. Zbrod­nie Grin­del­wal­da tra­fią do pol­skich kin 16 listo­pa­da. Na ekra­nach zoba­czy­my ponow­nie Eddie­go Redmayne’a (Newt Sca­man­der), Dana Fogle­ra (Jacob Kowal­ski), Kathe­ri­ne Water­ston (Tina Gold­ste­in) czy Ali­son Sudol (Queenie Gold­ste­in). Wię­cej cza­su ante­no­we­go dosta­ną Ezra Mil­ler (Cre­den­ce Bare­bo­ne) i John­ny Depp (Gel­lert Grin­del­wald). Naj­bar­dziej cie­ka­wi jed­nak występ Jude’a Law jako mło­de­go Albu­sa Dumbledore’a.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy