Ekranizacje

Pierwszy zwiastun Kleksa. Akademii Pana Kleksa! Premiera za rok

Cie­ka­wi Was, jak pre­zen­tu­je się film „Kleks. Aka­de­mia Pana Klek­sa” z Toma­szem Kotem w roli głów­nej? Maciej Kawul­ski zapre­zen­to­wał pierw­szy zwia­stun adaptacji.

W zwia­stu­nie fil­mu „Kleks. Aka­de­mii Pana Klek­sa” uwa­gę przy­cią­ga­ją trzy posta­ci. To oczy­wi­ście Ambro­ży Kleks por­tre­to­wa­ny przez Toma­sza Kota oraz Ada Nie­zgód­ka, w któ­rej rolę wcie­li­ła się Anto­ni­na Litwi­niak, ale też postać gra­na przez Pio­tra Fron­czew­skie­go. To wła­śnie on zagrał eks­cen­trycz­ne­go pro­fe­so­ra pro­wa­dzą­ce­go nie­zwy­kłą Aka­de­mię w kul­to­wej już adap­ta­cji z lat 80. A jak obie­cu­je reży­ser: „Kleks. Aka­de­mia Pana Klek­sa” to nie tyl­ko skie­ro­wa­na do naj­młod­szych uwspół­cze­śnio­na wer­sja powie­ści Jana Brze­chwy, ale też dia­log ze star­szy­mi widza­mi, któ­rzy na pol­sko-radziec­kich fil­mach Krzysz­to­fa Gra­dow­skie­go się wychowali.

— Po tym, co uda­ło mi się w życiu stwo­rzyć nie­skrom­nie myśla­łem, że nie boję się już nicze­go. Pro­duk­cja Klek­sa oraz pra­ca z wybit­nie uta­len­to­wa­ny­mi dzie­cia­ka­mi uświa­do­mi­ła mi szyb­ko, że to po pro­stu nie­praw­da. Ale to nie był lęk o pro­jekt, to był lęk przed tym, czy będę potra­fił stać się znów na kil­ka mie­się­cy dziec­kiem, aby moż­li­wie naj­bar­dziej wia­ry­god­nie opo­wie­dzieć tę pięk­ną histo­rię — oznaj­mił w roz­mo­wie z One­tem Maciej Kawul­ski, reży­ser i pro­du­cent nowej fil­mo­wej adap­ta­cji „Aka­de­mii Pana Kleksa”.

Aka­de­mia Pana Klek­sa” to powieść Jana Brze­chwy skie­ro­wa­na do dzie­ci i wyda­na po raz pierw­szy w 1946 roku. Docze­ka­ła się dwóch kon­ty­nu­acji: „Podró­ży Pana Klek­sa” oraz „Try­um­fu Pana Kleksa”.

Nowy film w reży­se­rii Macie­ja Kawul­skie­go na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Krzysz­to­fa Gurecz­ne­go uka­że się w dwóch czę­ściach. Pre­mie­ra pierw­szej nastą­pi naj­praw­do­po­dob­niej w oko­li­cach Gwiazd­ki 2023 roku, a dru­giej – dwa lata później.


Reklama

Szu­kasz pre­zen­tu dla książ­ko­ho­li­ka? Zaj­rzyj na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy