Ekranizacje

Pan Mercedes – zwiastun ekranizacji książki Stephena Kinga

Może­my już podzi­wiać peł­ny zwia­stun seria­lu “Pan Mer­ce­des” będą­ce­go adap­ta­cją powie­ści Ste­phe­na Kin­ga. Pre­mie­ra zosta­ła zapla­no­wa­na na 9 sierp­nia 2017. Serial skła­dał się będzie z 10 godzin­nych odcinków.

W roli głów­nej Bra­dy­’e­go Harts­fiel­da zoba­czy­my Har­ry­’e­go Tre­ada­waya. Wcie­li się on w sza­lo­ne­go mor­der­cę szy­dzą­ce­go z Bil­la Hod­ge­sa (Bren­dan Gle­eson), detek­ty­wa na eme­ry­tu­rze. Reży­se­ru­je Jack Ben­der zna­ny z pro­duk­cji takich jak “LOST”, “Gra o tron” czy “Pod kopułą”.

Bra­dy Harts­field poczuł się wspa­nia­le, kie­dy pod koła­mi pro­wa­dzo­ne­go przez nie­go mer­ce­de­sa ginę­li ludzie. Teraz chce prze­żyć coś podob­ne­go, tyle że jesz­cze bar­dziej spek­ta­ku­lar­ne­go. Jeśli jego plan się powie­dzie, zgi­ną set­ki, a może nawet tysią­ce ludzi. Tyl­ko eme­ry­to­wa­ny poli­cjant Bill Hod­ges wraz z dwój­ką sprzy­mie­rzeń­ców może powstrzy­mać sza­lo­ne­go, ale pie­kiel­nie inte­li­gent­ne­go zabój­cę. Naj­pierw jed­nak musi odkryć, kim jest Pan Mer­ce­des, i go odnaleźć.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy