Aktualności Ekranizacje

Obsada Diuny Villeneuve’a na oficjalnych zdjęciach

O pla­nach nakrę­ce­nia nowej ekra­ni­za­cji Diu­ny Fran­ka Her­ber­ta wia­do­mo było od 2016, kie­dy stu­dio Legen­da­ry Pic­tu­res doga­da­ło się ze spad­ko­bier­ca­mi pisa­rza. Do pro­jek­tu zaan­ga­żo­wa­ny w roli reży­se­ra został Denis Vil­le­neu­ve, zapa­dła też decy­zja, że Diu­na zosta­nie podzie­lo­na na dwa peł­no­me­tra­żo­we fil­my. Latem zeszłe­go roku obsa­da zebra­ła się wśród gorą­cych pia­sków połu­dnio­wej Jor­da­nii i Ara­bii Sau­dyj­skiej, gdzie krę­co­no uję­cia, a dziś może­my spoj­rzeć na pierw­sze ofi­cjal­ne zdję­cia przed­sta­wia­ją­ce akto­rów wcie­la­ją­cych się w posta­ci ze słyn­nej powie­ści Herberta.

Nie zgo­dził­bym się na zamknię­cie adap­ta­cji tej książ­ki w jed­nym tyl­ko fil­mie. Świat jest zbyt zło­żo­ny. To świat, któ­re­go głów­na siła drze­mie w szcze­gó­łach, mówił Denis Villeneuve.

Na kil­ka mie­się­cy spie­czo­ne słoń­cem kra­je Bli­skie­go Wscho­du zamie­ni­ły się w nie­go­ścin­ną pustyn­ną pla­ne­tę Arra­kis, zwa­ną rów­nież Diu­ną, miej­sce walk dwóch potęż­nych rodów – Atry­dów i Har­kon­ne­nów – o kon­tro­lę nad len­nem boga­tym w nie­zwy­kle cen­ne zło­ża tajem­ni­czej przyprawy.

W postać spad­ko­bier­cy rodu Atry­dów, Pau­la, wcie­lił się Timo­thée Cha­la­met. Jego ojca, księ­cia Leto, zagrał Oscar Isa­ac, Rebec­ca Fer­gu­son dosta­ła zaś rolę Lady Jes­si­ki, Bene Ges­se­rit i kon­ku­bi­ny księ­cia Leto. Poza nimi w ekra­ni­za­cji wystę­pu­ją mię­dzy inny­mi: Jason Momoa (Dun­can Ida­ho), Zen­daya (Cha­ni), Javier Bar­dem (Stil­gar), Char­lot­te Ram­pling (Gaius Helen Mohiam), Dave Bau­ti­sta (Glos­su ‘Bestia’ Rab­ban), David Dast­mal­chian (Piter de Vries), Chang Chen (Dr Wel­ling­ton Yueh), Stel­lan Skars­gård (Baron Vla­di­mir Har­kon­nen), Josh Bro­lin (Gur­ney Halleck).

Trzon obsa­dy Diu­ny może­my w koń­cu zoba­czyć na ofi­cjal­nych zdję­ciach pro­mo­cyj­nych. Poni­żej pre­zen­tu­je­my galerię.

Denis Vil­le­neu­ve nie­jed­no­krot­nie poka­zał, że potra­fi two­rzyć wspa­nia­łe obra­zy. Przy­wo­łaj­my cho­ciaż­by świet­nie przy­ję­ty Nowy począ­tek czy arty­stycz­nie dopiesz­czo­ny Bla­de Run­ner 2049. W pra­cach kon­sul­ta­cyj­nych przy powsta­wa­niu sce­na­riu­sza uczest­ni­czy­li syn pisa­rza, Brian Her­bert, oraz Kevin J. Ander­son, któ­rzy wspól­nie roz­wi­ja­ją powie­ścio­wy świat Diu­ny. Film powi­nien tra­fić do kin 18 grudnia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy