Aktualności

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie odwołane

Po raz pierw­szy od 1997 roku nie odbę­dą się Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie. W ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka Kra­ków sta­wał się lite­rac­ką sto­li­cą Pol­ski. Na Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie gro­ma­dzi­li się pisa­rze, tłu­ma­cze, ilu­stra­to­rzy, wydaw­cy, księ­ga­rze, biblio­te­ka­rze i oczy­wi­ście czytelnicy.

Impre­za zosta­ła odwo­ła­na oczy­wi­ście z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa SARS-CoV‑2. Co praw­da na tere­nie EXPO Kra­ków odby­wa­ły się inne wyda­rze­nia, orga­ni­za­to­rzy zade­cy­do­wa­li, że ryzy­ko jest zbyt duże.

- Z dużym żalem musie­li­śmy pod­jąć taką decy­zję, wie­dząc, że roz­cza­ru­je­my wie­lu fanów ksią­żek, któ­rzy nie­cier­pli­wie cze­ka­li na moż­li­wość kupie­nia bile­tu wstę­pu. Prze­pra­sza­my za to roz­cza­ro­wa­nie. Posta­ra­my się, aby nie­któ­re pla­no­wa­ne pod­czas tarów wyda­rze­nia, deba­ty czy spo­tka­nia odby­ły się wir­tu­al­nie, w tym m.in. przy­zna­nie Nagro­dy w Kon­kur­sie im. Jana Dłu­go­sza. Przede wszyst­kim jed­nak chce­my wró­cić za rok – z roz­ma­chem i z nowy­mi pomy­sła­mi – infor­mu­ją organizatorzy.

 


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl! Zaj­rzyj TUTAJ lub klik­nij w obra­zek! Teraz za zaku­py powy­żej 100 zł wysył­ka gratis.

https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy