Aktualności

Bill Gates poleca książki na lato

Bill Gates zna­ny jest z wie­lu pasji – jed­ną z nich jest zami­ło­wa­nie do ksią­żek. O ostat­nio czy­ta­nych pozy­cjach, któ­re przy­pa­dły mu do gustu pisu­je regu­lar­nie na swo­im blo­gu. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się zwłasz­cza te wpi­sy, w ramach któ­rych pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom listy ksią­żek na róż­ne oka­zje. Przed kil­ko­ma dnia­mi na blo­gu Bil­la Gate­sa poja­wił się arty­kuł z pię­cio­ma tytu­ła­mi na lato.

Więk­szość ksią­żek na mojej let­niej liście lek­tur doty­ka zagad­nie­nia, co się dzie­je, kie­dy ludzie wcho­dzą w kon­flikt z ota­cza­ją­cym ich świa­tem, napi­sał Bill Gates.

Lista książ­ko­wych pro­po­zy­cji na lato skła­da się z pię­ciu pozy­cji, z cze­go aż trzy zosta­ły wyda­ne w Polsce:

Zie­mia obie­ca­na, Barack Obama

Książ­ka byłe­go pre­zy­den­ta Sta­nów Zjed­no­czo­nych, w któ­rej otwar­cie pisze o siłach, któ­re w kra­ju i za gra­ni­cą rzu­ca­ły mu wyzwa­nie, oraz o tym, jak życie w Bia­łym Domu inter­fe­ro­wa­ło z życiem pry­wat­nym jego i rodziny.

To fascy­nu­ją­ce spoj­rze­nie na to, jak ste­ro­wać kra­jem w tak trud­nych cza­sach, sko­men­to­wał Bill Gates.


Listo­wieść, Richard Powers

Dwu­na­sta powieść Richar­da Power­sa opo­wia­da o trud­nej rela­cji ludz­ko­ści z natu­rą. To pory­wa­ją­ca histo­ria garst­ki ludzi, któ­rzy uczą się postrze­gać ist­nie­ją­cy obok nas roz­le­gły świat, by zara­dzić nie­uchron­nie zbli­ża­ją­cej się kata­stro­fie, zagra­ża­ją­cej deli­kat­nej kosmicz­nej równowadze.

Mimo że książ­ka w raczej eks­tre­mal­ny spo­sób poka­zu­je potrze­bę ochro­ny lasów, poru­szy­ło mnie odda­nie boha­te­rów ich spra­wie. Lek­tu­ra zachę­ci­ła mnie do dowie­dze­nia się cze­goś wię­cej na temat drzew, pod­su­mo­wał Bill Gates.


Nie­wi­dzial­na obro­na. Prze­ło­mo­we odkry­cia doty­czą­ce ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go, Matt Richtel

To fascy­nu­ją­ca podróż w głąb ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go czło­wie­ka, klu­cza do nasze­go życia i naszej śmier­ci. Matt Rich­tel, lau­re­at nagro­dy Pulit­ze­ra, opo­wia­da­jąc histo­rie czte­rech osób, zapra­sza nas do pozna­wa­nia jed­ne­go z naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­nych sys­te­mów w naszych cia­łach. To fascy­nu­ją­ce stu­dium przy­pad­ków, odkryć i prze­ło­mów w immunologii.

Rich­tel napi­sał tę książ­kę przed pan­de­mią, ale zawar­ta w niej wie­dza na temat ukła­du immu­no­lo­gicz­ne­go pozwa­la zro­zu­mieć, cze­go potrze­bu­je­my, by zatrzy­mać COVID-19, napi­sał Bill Gates.


Under a Whi­te Sky: The Natu­re of the Futu­re, Eli­za­beth Kolbert

Naj­now­sza książ­ka Eli­za­beth Kol­bert, autor­ki best­sel­le­ro­we­go Szó­ste­go wymie­ra­nia, któ­re przy­nio­sło jej nagro­dę Pulit­ze­ra. Tym razem ame­ry­kań­ska dzien­ni­kar­ka sku­pia się na eko­lo­gicz­nych kry­zy­sach wywo­ła­nych postę­pem tech­no­lo­gicz­nym człowieka.

Na tej liście jest to naj­bar­dziej dosłow­na książ­ka o pro­ble­mie „czło­wiek kon­tra natu­ra”. Autor­ka opi­su­je ją jako „książ­ka o ludziach pró­bu­ją­cych roz­wią­zać pro­ble­my spo­wo­do­wa­ne przez ludzi pró­bu­ją­cych roz­wią­zy­wać pro­ble­my”, sko­men­to­wał Bill Gates.


Lights Out: Pri­de, Delu­sion, and the Fall of Gene­ral Elec­tric, Tho­mas Gry­ta i Ted Mann

Pasjo­nu­ją­ca histo­ria nagłe­go upad­ku jed­ne­go z naj­więk­szych przed­się­biorstw na świecie.

Jeśli spra­wu­jesz kon­tro­lę nad fir­mą, orga­ni­za­cją non-pro­fit czy czym­kol­wiek innym to lek­tu­ra, z któ­rej wie­le możesz się nauczyć, zasu­ge­ro­wał Bill Gates.

źró­dło: gatesnotes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy