Sprawdzasz tag

bill gates

Aktualności

Bill Gates poleca książki na lato

Bill Gates zna­ny jest z wie­lu pasji – jed­ną z nich jest zami­ło­wa­nie do ksią­żek. O ostat­nio czy­ta­nych pozy­cjach, któ­re przy­pa­dły mu do gustu pisu­je regu­lar­nie na swo­im blo­gu. Dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się zwłasz­cza te wpi­sy, w ramach któ­rych pro­po­nu­je czy­tel­ni­kom listy ksią­żek na róż­ne oka­zje. Przed kil­ko­ma dnia­mi na blo­gu Bil­la Gate­sa poja­wił się arty­kuł z pię­cio­ma tytu­ła­mi na lato. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wakacyjne lektury polecane przez Billa Gatesa

Zało­ży­ciel Micro­so­ftu, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie, dał się poznać jako praw­dzi­wy mol książ­ko­wy. Bill Gates nie­jed­no­krot­nie na swo­im blo­gu two­rzył zesta­wie­nia pole­ca­nych przez sie­bie tytu­łów. W zeszłym tygo­dniu zapro­po­no­wał pięć ksią­żek, któ­re war­to było­by prze­czy­tać w waka­cje. Choć okres ten chcie­li­by­śmy raczej koja­rzyć z lek­ką lek­tu­rą, Bill Gates w swo­im zesta­wie­niu umie­ścił książ­ki, któ­re doty­ka­ją tre­ści waż­nych, zmu­sza­ją do myśle­nia. Zazna­czył jed­nak, że każ­dą z nich czy­ta się dia­blo przy­jem­nie. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Bill Gates poleca pięć najlepszych książek, które przeczytał w 2017 roku

Bill Gates, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi świa­ta, współ­za­ło­ży­ciel Micro­so­ftu i uzna­ny filan­trop, nigdy nie ukry­wał swo­jej pasji do ksią­żek. Od 2010 roku pro­wa­dzi blo­ga, na któ­rym dzie­li się mię­dzy inny­mi prze­my­śle­nia­mi o ostat­nio prze­czy­ta­nych książ­kach. Od 2012 roku cyklicz­nie w grud­niu poda­je rów­nież listę kil­ku tytu­łów, któ­re naj­bar­dziej go urze­kły. Co Bill Gates pole­ca tym razem? Prze­ko­naj­cie się sami. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chy­ba niko­go, kto nie sły­szał­by o Bil­lu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cie­lu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tu­ry – jako dziec­ko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzi­ce musie­li zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obia­du, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­ko­ju. Pasja nie opu­ści­ła go z wie­kiem – Bill Gates czy­ta książ­kę tygo­dnio­wo, a na swo­im blo­gu regu­lar­nie dzie­li się z fana­mi not­ka­mi o lite­ra­tu­rze, któ­ra go inspi­ru­je. Czy­taj dalej

-->