Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chy­ba niko­go, kto nie sły­szał­by o Bil­lu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cie­lu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tu­ry – jako dziec­ko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzi­ce musie­li zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obia­du, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­ko­ju. Pasja nie opu­ści­ła go z wie­kiem – Bill Gates czy­ta książ­kę tygo­dnio­wo, a na swo­im blo­gu regu­lar­nie dzie­li się z fana­mi not­ka­mi o lite­ra­tu­rze, któ­ra go inspiruje.

Tak­że ostat­nio wska­zał pięć tytu­łów, któ­re naj­bar­dziej przy­ku­ły jego uwa­gę w 2016 roku.

Teo­ria strun” Davi­da Foste­ra Wallace’a
Wbrew suge­stii zawar­tej w tytu­le jest to zbiór ese­jów o teni­sie ziem­nym, ale napi­sa­ny tak zna­ko­mi­cie, że tra­fi też do osób nie­za­in­te­re­so­wa­nych sportem.

Sztu­ka zwy­cię­stwa. Wspo­mnie­nia twór­cy Nike” Phi­la Knighta
Fascy­nu­ją­ca opo­wieść o współ­za­ło­ży­cie­lu jed­nej z naj­bar­dziej zna­nych marek na świe­cie – uświa­da­mia­ją­ca, jak ryzy­kow­ną pod­jął drogę.

The Gene. An inti­ma­te histo­ry” Sid­dhar­thy Mukherjee
Lau­re­at nagro­dy Pulit­ze­ra oraz lekarz medy­cy­ny spe­cja­li­zu­ją­cy się w onko­lo­gii opo­wia­da o ludz­kim geno­mie oraz kwe­stiach etycz­nych poja­wia­ją­cych się przy inge­ren­cjach w ten­że za pomo­cą naj­now­szych technologii.

The Myth of the Strong Leader” Archie­go Browna
Pozy­cja ta zaj­mu­je się wize­run­kiem lide­ra – i tym, że przy­wód­ca poli­tycz­ny powi­nien umieć nego­cjo­wać, współ­pra­co­wać z inny­mi oraz dele­go­wać zadania.

The Grid” Gret­chen Bakke
Antro­po­loż­ka kul­tu­ry pre­zen­tu­je, jak ogrom­ną war­tość w życiu każ­de­go czło­wie­ka sta­no­wi dostęp do elek­trycz­no­ści. Gates zauwa­ża, że sieć elek­trycz­na to cud świa­ta współ­cze­snej inżynierii.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy