Sprawdzasz tag

bill gate

Ciekawostki

Najciekawsze książki roku 2016 według Billa Gatesa

Nie ma chy­ba niko­go, kto nie sły­szał­by o Bil­lu Gate­sie, współ­za­ło­ży­cie­lu Micro­so­ftu i jed­nym z naj­bo­gat­szych ludzi na świe­cie. Gates całe życie był ogrom­nym miło­śni­kiem lite­ra­tu­ry – jako dziec­ko prze­czy­tał wszyst­kie tomy ency­klo­pe­dii, co wię­cej – rodzi­ce musie­li zabra­niać mu czy­ta­nia w cza­sie obia­du, by mieć pew­ność, że syn zje w spo­ko­ju. Pasja nie opu­ści­ła go z wie­kiem – Bill Gates czy­ta książ­kę tygo­dnio­wo, a na swo­im blo­gu regu­lar­nie dzie­li się z fana­mi not­ka­mi o lite­ra­tu­rze, któ­ra go inspi­ru­je. Czy­taj dalej

-->