Ciekawostki

Bill Gates poleca pięć najlepszych książek, które przeczytał w 2017 roku

Bill Gates, jeden z naj­bo­gat­szych ludzi świa­ta, współ­za­ło­ży­ciel Micro­so­ftu i uzna­ny filan­trop, nigdy nie ukry­wał swo­jej pasji do ksią­żek. Od 2010 roku pro­wa­dzi blo­ga, na któ­rym dzie­li się mię­dzy inny­mi prze­my­śle­nia­mi o ostat­nio prze­czy­ta­nych książ­kach. Od 2012 roku cyklicz­nie w grud­niu poda­je rów­nież listę kil­ku tytu­łów, któ­re naj­bar­dziej go urze­kły. Co Bill Gates pole­ca tym razem? Prze­ko­naj­cie się sami.

The Best We Could Do, Thi Bui

Thi Bui w niniej­szej powie­ści ilu­stru­je histo­rię życia swo­jej rodzi­ny, zmu­szo­nej do uciecz­ki z kra­ju po upad­ku Połu­dnio­we­go Wiet­na­mu w latach sie­dem­dzie­sią­tych ubie­głe­go wie­ku. Świe­żo upie­czo­na mat­ka nie dość, że musi sobie radzić z tru­da­mi imi­granc­kie­go życia, to jesz­cze w nie­sprzy­ja­ją­cych warun­kach pozna trud­ną lek­cję rodzicielstwa.

Ta wspa­nia­ła powieść gra­ficz­na jest bar­dzo oso­bi­stym pamięt­ni­kiem, któ­ry poka­zu­je, co to zna­czy być rodzi­cem i uchodź­cą – Bill Gates.


Evic­ted: Pover­ty and Pro­fit in the Ame­ri­can City, Mat­thew Desmond

Mat­thew Desmond, socjo­log z Harvar­du, pozwa­la nam zaj­rzeć w naj­bied­niej­sze rejo­ny Mil­wau­kee, opo­wia­da­jąc histo­rię ośmiu rodzin żyją­cych w skraj­nej bie­dzie. Boha­te­ra­mi książ­ki są mię­dzy inny­mi: samot­na mat­ka wycho­wu­ją­ca dwóch synów, mając do dys­po­zy­cji jedy­nie 20 dola­rów mie­sięcz­nie; pie­lę­gniarz, któ­re­go znisz­czy­ło hero­ino­we uza­leż­nie­nie czy bez­no­gi męż­czy­zna opie­ku­ją­cy się dzieć­mi z sąsiedztwa.

Desmond stwo­rzył genial­ny obraz Ame­ry­kan żyją­cych w bie­dzie. Uzmy­sło­wił mi, co to zna­czy być bied­nym w tym kra­ju lepiej niż cokol­wiek inne­go, co prze­czy­ta­łem do tej pory – Bill Gates.


Belie­ve Me: A Memo­ir of Love, Death, and Jazz Chic­kens, Eddie Izzard

Eddie Izzard jest nie­wąt­pli­wie bar­dzo cha­rak­te­ry­stycz­nym bry­tyj­skim akto­rem, a przede wszyst­kim komi­kiem. W swo­jej auto­bio­gra­fii sku­pia się na trud­nym dzie­ciń­stwie, pierw­szych wystę­pach na uli­cach Lon­dy­nu, póź­niej­szych komer­cyj­nych suk­ce­sach i w koń­cu na kome­dio­wych przed­sta­wie­niach, któ­re zdo­by­ły mu widow­nię na całym świecie.

Jeśli jesteś jego ogrom­nym fanem tak jak ja, poko­chasz tę książ­kę. Jego pisar­stwo jest bar­dzo toż­sa­me z jego sce­nicz­ny­mi wystę­pa­mi. Kil­ka razy pod­czas czy­ta­nia śmia­łem się na głos – Bill Gates.


Sym­pa­tyk, Viet Thanh Nguyen

Viet Thanh Nguy­en za tę powieść zebrał pokaź­ną listę nagród, z któ­rych naj­waż­niej­szy jest Pulit­zer w dzie­dzi­nie fik­cji. Wyczyn god­ny podzi­wu, bio­rąc pod uwa­gę fakt, że Sym­pa­tyk to debiut powie­ścio­wy Ame­ry­ka­ni­na wiet­nam­skie­go pocho­dze­nia. Książ­ka opo­wia­da histo­rię agen­ta Wiet­kon­gu sta­ra­ją­ce­go się uło­żyć sobie życie w ame­ry­kań­skiej rze­czy­wi­sto­ści. Powieść zosta­ła wyda­na w dokład­nie czter­dzie­ści lat po upad­ku Sajgonu.

Więk­szość ksią­żek, któ­re czy­ta­łem i fil­mów, któ­re oglą­da­łem o woj­nie w Wiet­na­mie sku­pia się na ame­ry­kań­skiej per­spek­ty­wie. Nagra­dza­na powieść Nyuge­na ofe­ru­je nam tak potrzeb­ne spoj­rze­nie na to, co zna­czy­ło być Wiet­nam­czy­kiem zła­pa­nym mię­dzy dwie­ma stro­na­mi kon­flik­tu – Bill Gates.


Ener­gy and Civi­li­za­tion: A Histo­ry, Vac­lav Smil

Popu­lar­no­nau­ko­wa książ­ka jed­ne­go z ulu­bio­nych auto­rów Bil­la Gate­sa opo­wia­da o tym, jak ener­ge­ty­ka kształ­to­wa­ła spo­łe­czeń­stwa na prze­strze­ni wie­ków. To zak­tu­ali­zo­wa­na wer­sja publi­ka­cji z 1994 roku. Smil doło­żył do niej ogrom nowe­go mate­ria­łu doty­czą­ce­go dra­ma­tycz­nych zmian w zarzą­dza­niu ener­gią w ostat­nich dwóch dekadach.

To nie jest naj­ła­twiej­sza książ­ka, ale po jej lek­tu­rze będziesz mądrzej­szy i lepiej poin­for­mo­wa­ny na temat tego, jak inno­wa­cje w zakre­sie ener­ge­ty­ki zmie­nia­ły tor bie­gu cywi­liz­cji – Bill Gates.

Autor: Oskar Grzelak

źró­dło: Gatesnotes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy