Ciekawostki

Biblioteka Narodowa Malty – Niestatystyczna fotorelacja

Od bycia książ­ko­ho­li­kiem nie moż­na wziąć urlo­pu. To wła­śnie dla­te­go w cza­sie waka­cji odwie­dzi­li­śmy Biblio­te­kę Naro­do­wą Mal­ty. I byli­śmy pod tak wiel­kim wra­że­niem, że choć for­mal­nie w tym miej­scu panu­je cał­ko­wi­ty zakaz robie­nia zdjęć, to aby podzie­lić się wido­kiem tego impo­nu­ją­ce­go księ­go­zbio­ru z Nie­sta­ty­stycz­ny­mi, zdo­by­li­śmy zezwo­le­nie na wyko­na­nie kil­ku foto­gra­fii po godzi­nach pra­cy tej placówki.

Budy­nek biblio­te­ki został wznie­sio­ny w Val­let­cie jesz­cze przez Zakon Kawa­le­rów Mal­tań­skich, jego budo­wę ukoń­czo­no w 1796 roku. Pod­wa­li­ny pod ini­cja­ty­wę są star­sze i powsta­ły w 1555 roku, kie­dy został wyda­ny dekret, by gro­ma­dzić książ­ki nale­żą­ce do zmar­łych ryce­rzy we wspól­nym skarb­cu zakonnym.

Zbio­ry Biblio­te­ki Naro­do­wej Mal­ty są nie­zwy­kle cen­ne. W kolek­cji znaj­du­je się m.in. 60 inku­na­bu­łów (dru­ki powsta­łe do 1500 roku włącz­nie), 1600 manu­skryp­tów, 6575 tomów archi­wów zako­nu mal­tań­skie­go oraz 658 wolu­mi­nów archi­wów średniowiecznych.

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my mal­tań­skim biblio­te­ka­rzom za pozwo­le­nie na wyko­na­nie tej uni­ka­to­wej doku­men­ta­cji fotograficznej!

Zdję­cia są nasze­go autor­stwa i są chro­nio­ne prawnie.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy