Aktualności

The London Book Fair Excellence Awards w marcu 2017

W mar­cu 2017 roku Pol­ska będzie mia­ła nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zapre­zen­to­wać się na The Lon­don Book Fair – gdyż wystą­pi tam w roli Mar­ket Focus Coun­try. W cza­sie tar­gów m.in. odbę­dzie się cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród The Lon­don Book Fair Excel­len­ce Awards. Każ­dy może nomi­no­wać kan­dy­da­tów do tego wyróżnienia.

The Lon­don Book Fair Excel­len­ce Awards pro­mu­je inno­wa­cyj­ne przed­się­wzię­cia i prze­ło­mo­we ini­cja­ty­wy wydaw­ni­cze, a tak­że oso­by o wybit­nym wkła­dzie w mię­dzy­na­ro­do­wy prze­mysł książ­ki. Nagro­dy przy­zna­wa­ne są w kil­ku­na­stu kate­go­riach; wrę­czo­ne zosta­ną po raz czwarty.

Inte­re­su­ją­ce jest to, że do dzie­się­ciu kate­go­rii zgła­szać moż­na pod­mio­ty z dowol­ne­go kra­ju, do trzech – wyłącz­nie bry­tyj­skie, a do trzech kolej­nych – wyłącz­nie z kra­ju Mar­ket Focus, czy­li w tym wypad­ku – pol­skie. Mowa o nastę­pu­ją­cych kategoriach:

The Mar­ket Focus Poland Adult Tra­de Publi­sher Award

The Mar­ket Focus Poland Children’s and Young Adult Publi­sher Award

The Mar­ket Focus Poland Out­stan­ding Con­tri­bu­tion Award

Do 15 grud­nia moż­na zgła­szać kan­dy­da­tu­ry pol­skich wydaw­ców w tych oraz mię­dzy­na­ro­do­wych kategoriach.

War­to zauwa­żyć, że już wcze­śniej Pol­ska mogła pochwa­lić się suk­ce­sa­mi na The Lon­don Book Fair: nagro­dę otrzy­ma­ło wydaw­nic­two Super­me­mo, a nomi­no­wa­ne i wyso­ko oce­nio­ne zosta­ły Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry oraz Festi­wal Conrada.

Kan­dy­da­tu­ry moż­na zgła­szać do 15 grud­nia 2016 roku przez stro­nę inter­ne­to­wą LBF http://www.londonbookfair.co.uk/Whats-On/Awards1/International-Excellence-Awards/.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy