Sprawdzasz tag

The London Book Fair Excellence Awards

Aktualności

The London Book Fair Excellence Awards w marcu 2017

W mar­cu 2017 roku Pol­ska będzie mia­ła nie­po­wta­rzal­ną oka­zję zapre­zen­to­wać się na The Lon­don Book Fair – gdyż wystą­pi tam w roli Mar­ket Focus Coun­try. W cza­sie tar­gów m.in. odbę­dzie się cere­mo­nia wrę­cze­nia nagród The Lon­don Book Fair Excel­len­ce Awards. Każ­dy może nomi­no­wać kan­dy­da­tów do tego wyróżnienia.

Czy­taj dalej

-->