Aktualności

Martin potwierdza nowe seriale z uniwersum Gry o tron!

Geo­r­ge R.R. Mar­tin potwier­dził – HBO roz­po­czę­ło pra­ce nad nowy­mi pro­jek­ta­mi nawią­zu­ją­cy­mi do “Gry o tron”. Powstać ma pięć pre­qu­eli tej opowieści.

Wia­do­mo już, że nie będzie wśród nich opo­wie­ści o Rebe­lii Rober­ta Bara­the­ona – wszyst­kie istot­ne wyda­rze­nia mają zostać opi­sa­ne w “Pie­śni Lodu i Ognia”, więc serial dublo­wał­by tę treść – ani histo­rii Dun­ka i Jaja, boha­te­rów opo­wia­dań z uni­wer­sum Weste­ros. Geo­r­ge R.R. Mar­tin przy­znał, że nie chciał­by powtór­ki sytu­acji z “Grą o tron”, gdy fabu­ła seria­lu wyprze­dzi­ła­by pro­zę, tym­cza­sem do tej pory opu­bli­ko­wał zale­d­wie try opo­wia­da­nia o tych boha­te­rach, zaś pla­nu­je ich jesz­cze przy­naj­mniej sie­dem, a moż­li­we, że dziesięć.

Wia­do­mo nato­miast, że do potwier­dzo­ne­go gro­na czte­rech sce­na­rzy­stów dołą­czy­ła pią­ta oso­ba, ale jej per­so­na­lia nie zosta­ły upu­blicz­nio­ne. Mar­tin zapo­wie­dział, że może­my spo­dzie­wać się pię­ciu pilo­tów nowych seria­li, ale nie wia­do­mo, czy i któ­re z nich otrzy­ma­ją zie­lo­ne świa­tło. Nie­mal pew­ne jest, że pilo­ty nie zosta­ną przy­go­to­wa­ne jednocześnie.

Twór­ca dodał, że cały czas pra­cu­je nad “Wichra­mi zimy”. Inny­mi pro­jek­ta­mi w toku są kolej­ne tomy “Dzi­kich kart” oraz histo­ria rodu Tar­ga­ry­enów (żar­tem zwa­na GRR­Ma­ril­lion). Są też pro­jek­ty, o któ­rych pisarz jesz­cze nie może się wypowiadać.

źródło:blog auto­ra

zdję­cie mate­ria­ły pra­so­we hbo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy