Aktualności

Oryginalna mapa Stumilowego Lasu pod młotkiem!

Wszel­kiej maści obra­zy i ilu­stra­cje zawsze robi­ły furo­rę na aukcjach. Dziś coraz więk­szą popu­lar­no­ścią wśród kolek­cjo­ne­rów sztu­ki cie­szą się rów­nież te, któ­re two­rzo­ne były nie­gdyś z myślą o dzie­ciach czy w ogó­le ryso­wa­no je na potrze­by książ­ko­we. 10 lip­ca w domu aku­cyj­nym Sothe­by na sprze­daż wysta­wio­na zosta­nie ory­gi­nal­na mapa Stu­mi­lo­we­go Lasu ryso­wa­na przez EH She­par­da, zna­na z przy­gód Kubu­sia Puchat­ka. Razem z nią pod mło­tek tra­fią jesz­cze czte­ry inne ilu­stra­cje angiel­skie­go artysty.

Mapa powsta­ła w 1926 roku. Poza tere­nem Stu­mi­lo­we­go Lasu moż­na na niej odna­leźć nie­mal­że wszyst­kie posta­ci z ksią­żek o Kubu­siu Puchat­ku. Po raz pierw­szy zosta­ła sprze­da­na w 1968 roku za 650 fun­tów, dwa lata póź­niej tra­fi­ła do pry­wat­ne­go kolek­cjo­ne­ra za 1700 fun­tów. Od tam­te­go cza­su nikt jej wła­ści­wie nie widział.

Książ­ki o Puchat­ku nigdy nie zosta­ły wyda­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii czy Ame­ry­ce z ilu­stra­cja­mi inny­mi niż te od EH She­par­da. I to jest mia­rą siły i zdol­no­ści ilu­stra­to­ra, i dla­te­go też jest to naj­praw­do­po­dob­niej naj­bar­dziej zna­na mapa w angiel­skiej lite­ra­tu­rze, powie­dział Phi­lip Erring­ton z domu aukcyj­ne­go Sotheby.

Spe­cja­li­ści zauwa­ży­li rów­nież, jak bar­dzo zmie­nia się rynek sztu­ki. Nie tak daw­no temu gru­by­mi pie­niędz­mi obra­ca­no pod­czas akcji obra­zów, a o ilu­stra­cjach myśla­ła jedy­nie gru­pa zapa­leń­ców. W 2014 roku ryso­wa­ny tuszem szkic przed­sta­wia­ją­cy posta­ci gra­ją­ce w misie-paty­sie (grę wymy­ślo­ną przez Kubu­sia Puchat­ka, opi­sa­ną przez Mil­ne­go w Chat­ce Puchat­ka) został sprze­da­ny za pra­wie 315 tysię­cy fun­tów. To rekord, jeśli cho­dzi o książ­ko­we ilustracje.

Rośnie zain­te­re­so­wa­nie kolek­cjo­ne­rów sztu­ki taki­mi mate­ria­ła­mi. Dwa­dzie­ścia lat temu powie­dział­bym, że książ­ko­we ilu­stra­cje cie­szą się zain­te­re­so­wa­niem tyl­ko wśród tych, któ­rzy takie ilu­stra­cje kolek­cjo­nu­ją… Ale teraz widzi­my zain­te­re­so­wa­nie ze stro­ny ludzi kolek­cjo­nu­ją­cych sztu­kę i nie ma już żad­ne­go powo­du, żeby nie roz­wa­żać książ­ko­wych ilu­stra­cji jako sztu­ki, mówił Phi­lip Errington.

Mapa Stu­mi­lo­we­go Lasu oraz czte­ry towa­rzy­szą­ce jej ilu­stra­cje zosta­ną wysta­wio­ne na sprze­daż już 10 lip­ca. Dom aukcyj­ny sza­cu­je, że łącz­na war­tość prac mie­ści się w prze­dzia­le 310–440 tysię­cy funtów.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy