Aktualności

Weekend w krakowskim mieszkaniu Szymborskiej

Na zacho­dzie, zwłasz­cza w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, bar­dzo popu­lar­ne jest udo­stęp­nia­nie odpo­wied­nio upo­sa­żo­nym finan­so­wo ludziom miesz­kań, domów, poko­jów, chat, w któ­rych nie­gdyś two­rzy­li bądź po pro­stu miesz­ka­li wiel­cy tego świa­ta. Idea nie jest tak cał­ko­wi­cie obca w naszym kra­ju. Poetom, pisa­rzom i tłu­ma­czom udo­stęp­nia­ne od czerw­ca zeszłe­go roku jest na przy­kład kra­kow­skie miesz­ka­nie Wisła­wy Szym­bor­skiej. Week­end w rezy­den­cji pol­skiej noblist­ki tra­fił rów­nież na licy­ta­cję fina­łu Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomocy.

Do miesz­ka­nia usy­tu­owa­ne­go w cichej i zie­lo­nej oko­li­cy Kra­ko­wa przy uli­cy Pia­stow­skiej Szym­bor­ska wpro­wa­dzi­ła się zaraz po otrzy­ma­niu lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Tam też miesz­ka­ła przez pięt­na­ście lat aż do śmier­ci w 2012. W zeszłym roku miesz­ka­nie prze­szło grun­tow­ny remont, choć Fun­da­cja Wisła­wy Szym­bor­skiej posta­no­wi­ła zacho­wać pier­wot­ny wystrój salo­nu wraz z rega­ła­mi na książ­ki, bibe­lo­ta­mi, fote­la­mi, sto­łem, lampami.

Decy­zją Zarzą­du Fun­da­cji miesz­ka­nie W.S., do któ­re­go poet­ka prze­pro­wa­dzi­ła się po otrzy­ma­niu Nagro­dy Nobla, prze­szło grun­tow­ny remont i zosta­ło prze­zna­czo­ne dla pisa­rzy, poetów, tłu­ma­czy oraz arty­stów pol­skich i zagra­nicz­nych, któ­rzy przy­ja­dą̨ do Kra­ko­wa w ramach rezy­den­cji lite­rac­kich, sty­pen­diów, czy­ta­my na stro­nie inter­ne­to­wej fundacji.

Poza tym jed­nak miesz­ka­nie udo­stęp­nia­nie jest na week­en­dy ludziom nie­ko­niecz­nie zwią­za­nym z pra­cą lite­rac­ką. Dla fascy­na­tów twór­czo­ści Szym­bor­skiej zain­try­go­wa­nych jej życiem przy­go­to­wy­wa­ne są licz­ne atrak­cje, w tym: zwie­dza­nie wysta­wy poświę­co­nej poet­ce czy spa­cer z prze­wod­ni­kiem po Kra­ko­wie jej śladami.

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża się finał Wiel­kiej Orkie­stry Świą­tecz­nej Pomo­cy, a tym samym koń­ca dobie­ga­ją licz­ne aukcje cha­ry­ta­tyw­ne. Pod licy­ta­cję odda­ny został tak­że week­end w miesz­ka­niu Wisła­wy Szym­bor­skiej dla dwóch osób wraz z indy­wi­du­al­nym zwie­dza­niem Kra­ko­wa z prze­wod­ni­kiem. Aukcja koń­czy się 24 stycz­nia po połu­dniu. Zain­te­re­so­wa­nych zapraszamy:
https://allegro.pl/oferta/weekend-w-mieszkaniu-wislawy-szymborskiej-8819572294

Wię­cej o miesz­ka­niu Wisła­wy Szym­bor­skiej i moż­li­wo­ściach rezy­do­wa­nia w nim znaj­dzie­cie pod tym adresem:
http://www.mieszkanieszymborskiej.pl/pl/glowna/

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy