Aktualności Ciekawostki

Popularny Wattpad sprzedany koreańskiemu gigantowi

Już od jakie­goś cza­su krą­ży­ły plot­ki, że Allen Lau i Ivan Yuen noszą się z zamia­rem sprze­da­nia kana­dyj­skie­go por­ta­lu inter­ne­to­we­go Wat­t­pad, umoż­li­wia­ją­ce­go każ­de­mu na świe­cie publi­ko­wa­nie na jego łamach swo­ich utwo­rów lite­rac­kich. Wia­do­mo już, że popu­lar­ny ser­wis sta­nie się wkrót­ce wła­sno­ścią fir­my Naver z Korei Południowej.

Wat­t­pad zało­żo­ny został w 2006 przez Alle­na Lau i Iva­na Yuena. Pier­wot­nym celem por­ta­lu było umoż­li­wie­nie począt­ku­ją­cym twór­com bez­płat­ne­go publi­ko­wa­nia w inter­ne­cie opo­wia­dań, wier­szy i innych utwo­rów lite­rac­kich. Z cza­sem pro­jekt roz­rósł się – zawią­za­na zosta­ła mię­dzy inny­mi współ­pra­ca z przed­sta­wi­cie­la­mi bran­ży fil­mo­wej, w ramach któ­rej oce­nia­ny jest poten­cjał zamiesz­cza­nych na por­ta­lu tek­stów pod wzglę­dem ewen­tu­al­nych ekra­ni­za­cji. Wśród part­ne­rów ini­cja­ty­wy są Sony Pic­tu­res Enter­ta­in­ment, Net­flix i Para­mo­unt Pic­tu­res. W 2019 Wat­t­pad wystar­to­wał rów­nież z wła­snym pro­gra­mem wydawniczym.

Wła­ści­cie­le plat­for­my posta­no­wi­li sprze­dać Wat­t­pad kore­ań­skiej spół­ce Naver, któ­ra opie­ku­je się mię­dzy inny­mi por­ta­lem do publi­ka­cji cyfro­wych komik­sów. W pla­nach jest połą­cze­nie oby­dwu ser­wi­sów, tak by stwo­rzyć jed­no uni­wer­sal­ne narzę­dzie dla wszyst­kich twór­ców. W tym momen­cie z usług Wat­t­pa­da korzy­sta ponad 90 milio­nów użyt­kow­ni­ków, z plat­for­my spół­ki Naver – 72 miliony.

Trans­ak­cja mię­dzy fir­ma­mi sfi­na­li­zo­wa­na powin­na zostać w dru­gim kwar­ta­le bie­żą­ce­go roku. Allen Lau i Ivan Yuen za sprze­daż swo­je­go por­ta­lu dosta­ną 600 mili­nów dola­rów. Według posta­no­wień zawar­tych w umo­wie kie­row­nic­two nad Wat­t­pa­dem nadal zosta­nie w rękach jego kana­dyj­skich założycieli.

źró­dło: rynek ksiażki

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy