Ciekawostki

Kapitalny pomysł na literackie przystrojenie szkolnych korytarzy

Czy szko­ła musi być ponu­rym miej­scem koja­rzą­cym się jedy­nie z cięż­ką harów­ką? Oczy­wi­ście, że nie. Coraz wię­cej szkół sta­ra się, by stwo­rzyć atmos­fe­rę przy­ja­zną uczniom, zachę­ca­ją­cą do nauki i roz­wi­ja­nia zain­te­re­so­wań. Nie­rzad­ko przy oka­zji podej­mu­je się pró­by zain­te­re­so­wa­nia mło­dzie­ży książ­ka­mi. Na wycho­wan­ków liceum w Mun­de­le­in w sta­nie Illi­no­is wra­ca­ją­cych z zimo­wych ferii cze­ka­ła niespodzianka.

Ścia­ny kory­ta­rza przy kla­sach, w któ­rych pro­wa­dzo­ne są zaję­cia z lite­ra­tu­ry zosta­ły ozdo­bio­ne sze­ścio­ma pro­fe­sjo­nal­nie wydru­ko­wa­ny­mi na winy­lo­wych arku­szach okład­ka­mi ksią­żek. Te zaj­mu­ją powierzch­nię od pod­ło­gi aż po sam sufit. Tytu­ły zosta­ły wybra­ne przez trzech nauczy­cie­li – pomy­sło­daw­ców akcji.

Za spra­wą Ryana Buc­ka, Mike’a Day­to­na oraz Mar­ka Lan­duy­ta wydział lite­ra­tu­ry liceum w Mun­de­le­in zdo­bią okład­ki All Ame­ri­can Boys Jaso­na Rey­nold­sa i Bren­da­na Kiely’ego, Born to Run Chri­sto­phe­ra McDo­ugal­la, Wichro­wych wzgórz Emi­ly Jane Bron­të, Björn­stad Fre­dri­ka Back­ma­na, Nie opusz­czaj mnie Kazuo Ishi­gu­ro i Octo­ber Mour­ning: A Song for Mat­thew She­pard Lesléa New­man. Każ­dy z nauczy­cie­li wybrał po dwie książ­ki, któ­re uznał za naj­waż­niej­sze dla niego.

Co wię­cej nauczy­cie­le posta­ra­li się wybrać tytu­ły, któ­re rów­nież uczniom zwy­kle przy­pa­da­ją do gustu. Cho­dzi­ło o budo­wa­nie pozy­tyw­nych sko­ja­rzeń. I rze­czy­wi­ście, kie­dy ucznio­wie wró­ci­li w zeszłym tygo­dniu do szko­ły po feriach, zare­ago­wa­li bar­dzo pozy­tyw­nie na nowe dekoracje.

Ten pro­jekt to świet­ny spo­sób na zmo­ty­wo­wa­nie uczniów do czy­ta­nia i roz­ma­wia­nia o książ­kach, nawet w szkol­nych kory­ta­rzach, powie­dział Ron Girard, szkol­ny rzecznik.

Pomysł spodo­bał się nie tyl­ko uczniom. Post na face­bo­oko­wym pro­fi­lu szko­ły cie­szył się nie­spo­ty­ka­ną wcze­śniej popu­lar­no­ścią. Pod zdję­cia­mi deko­ra­cji poja­wi­ły się licz­ne komen­ta­rze od nauczy­cie­li z innych ame­ry­kań­skich szkół, w któ­rych nie szczę­dzo­no gra­tu­la­cji i czę­sto­kroć wyra­ża­no chęć poży­cze­nia idei i zaadap­to­wa­nia jej w innych placówkach.

źródło:dailyherald.com/Mundelein fan­pa­ge

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy