Ciekawostki

W Krakowie powstają nowe literackie ławeczki

W paź­dzier­ni­ku 2013 roku Kra­ków zyskał tytuł Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO jako pierw­sze sło­wiań­skie i dru­gie nie­an­glo­ję­zycz­ne mia­sto na świe­cie. W tym cza­sie naro­dził się pro­jekt Kodów Mia­sta, w ramach któ­re­go prze­strzeń miej­ska mia­ła być ozda­bia­na ławecz­ka­mi kra­kow­skich twór­ców lite­ra­tu­ry. Pierw­sza set­ka poja­wi­ła się w kwiet­niu 2014 roku na Plan­tach. Od tam­te­go cza­su pro­jekt cały czas się roz­wi­ja. W tym mie­sią­cu w Kra­ko­wie powsta­ną kolej­ne ław­ki upa­mięt­nia­ją­ce zasłu­gi kolej­nych pisa­rzy, poetów, dzien­ni­ka­rzy i innych osób z sze­ro­ko poję­te­go lite­rac­kie­go sektora.

Nowe ław­ki zosta­ną odsło­nię­te 19 paź­dzier­ni­ka. Będzie ich kil­ka­na­ście i zosta­ną wpi­sa­ne w prze­strzeń kra­kow­skich Plant i Nowej Huty. W naj­now­szej edy­cji ławecz­ki upa­mięt­nią nastę­pu­ją­cych poetów: Ewę Son­nen­berg, Joan­nę Lech, Joan­nę Opa­rek, Jerze­go Kron­hol­da, pro­za­ików: Mil­jen­ka Jer­go­vi­ća, Alek­san­drę Zie­liń­ską, Sta­ni­sła­wa Paga­czew­skie­go, a tak­że pio­sen­kar­kę Annę Sza­ła­pak, dra­ma­tur­ga i reży­se­ra Macie­ja Woj­tysz­kę, dzien­ni­ka­rza m. in. „Tygo­dni­ka Powszech­ne­go” i wie­lo­let­nie­go redak­to­ra naczel­ne­go mie­sięcz­ni­ka „Znak” Ste­fa­na Wil­ka­no­wi­cza, nie­miec­kie­go huma­ni­stę zwią­za­ne­go z Uni­wer­sy­te­tem Jagiel­loń­skim Kon­ra­da Cel­ti­sa i wybit­ne­go języ­ko­znaw­cę prof. Wale­re­go Pisarka.

Ogrom­nie cie­szy nas suk­ce­syw­ny roz­wój pro­jek­tu popu­la­ry­zu­ją­ce­go lite­ra­tu­rę w prze­strze­ni mia­sta. W cią­gu ponad 4 lat funk­cjo­no­wa­nia pro­jek­tu ople­tli­śmy mia­sto klu­czem lite­rac­kich odnie­sień. Tablicz­ki na ław­kach to zarów­no for­ma upa­mięt­nie­nia twór­ców i tytu­łów lite­ra­tu­ry zwią­za­nej z Kra­ko­wem, jak i swo­ista dziur­ka od klu­cza, przez któ­rą moż­na wejść w świat wir­tu­al­nych tek­stów, bio­gra­fii, nagrań, a nawet słu­cho­wisk umi­la­ją­cych czy­tel­ni­kom Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO odpo­czy­nek w par­kach, mówił Andrzej Kulig, Zastęp­ca Pre­zy­den­ta ds. Poli­ty­ki Spo­łecz­nej, Kul­tu­ry i Pro­mo­cji Miasta.

Przy­po­mi­na­my, że każ­da ławecz­ka ozna­czo­na jest tablicz­ką z imie­niem i nazwi­skiem auto­ra. Poza tym zosta­ły na nie nanie­sio­ne kody QR. Po zeska­no­wa­niu każ­de­go urzą­dze­niem mobil­nym czy­tel­nik prze­nie­sie się na spe­cjal­ną stro­nę o danym posta­ci, gdzie poza szcze­gó­ło­wy­mi infor­ma­cja­mi będzie mógł rów­nież prze­czy­tać lub wysłu­chać frag­ment jego książki.

Chęt­nych ruszyć śla­dem twór­ców lite­ra­tu­ry zwią­za­nych z Kra­ko­wem zapra­sza­my na stro­nę pro­jek­tu http://kody.miastoliteratury.pl/, gdzie zna­leźć moż­na map­kę z zazna­czo­ny­mi wszyst­ki­mi ławeczkami.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy