Aktualności

Rusza akcja Czytaj PL 2017! 12 bestsellerów za darmo!

Dziś, 2 listo­pa­da, w całej Pol­sce poja­wi się 7 tysię­cy dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków. Znaj­dzie­my je m.in. na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, w restau­ra­cjach i w szko­łach. Czy­taj PL – jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na taka w Pol­sce opa­nu­je bli­sko 500 miast i mniej­szych miej­sco­wo­ści na tere­nie całe­go kra­ju. Swo­im zasię­giem wie­lo­krot­nie prze­bi­je poprzed­nie edy­cje i po raz pierw­szy na taką ska­lę wykro­czy poza gra­ni­ce kra­ju. Por­tal Niestatystyczny.pl, wraz z naj­więk­szym pol­skim fan­pa­gem czy­tel­ni­czym „Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki”, objął patro­nat medial­ny nad akcją.

Czy­taj PL do tej pory było orga­ni­zo­wa­ne w nie­spo­ty­ka­nej w Pol­sce i na świe­cie ska­li, a w tym roku zasięg akcji będzie wie­lo­krot­nie więk­szy. Akcja obej­mie ponad 30 miast i dodat­ko­we 450, w któ­rych znaj­du­ją się szko­ły bio­rą­ce udział w akcji. Spo­śród 5000 zgło­szeń uczniów orga­ni­za­to­rzy wyło­ni­li 1000 Amba­sa­do­rów. Na ponad sied­miu tysią­cach nośni­ków poja­wią się dar­mo­we wypo­ży­czal­nie e‑booków i audio­bo­oków. Udo­stęp­nio­ne zosta­ną kody QR do 12 best­sel­le­rów, w tym 5 abso­lut­nych nowo­ści z 2017 roku. Po raz pierw­szy w akcji weź­mie udział 10 miast zagra­nicz­nych m.in.: Bar­ce­lo­na, Dublin, Lwów, Nor­wich, Not­tin­gham, Pra­ga i Rey­kja­vik – Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO. Wszyst­ko to będzie moż­li­we dzię­ki jed­ne­mu kodo­wi i jed­nej apli­ka­cji. Zeszło­rocz­na edy­cja zachę­ci­ła do czy­ta­nia tysią­ce osób. W tym roku prze­ko­na ich jesz­cze wię­cej. Akcja orga­ni­zo­wa­na jest już po raz pią­ty przez Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, ope­ra­to­ra pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO oraz plat­for­mę e‑bookową Woblink.com.

Wśród best­sel­le­ro­wych ksią­żek każ­dy znaj­dzie coś dla sie­bie. W kate­go­rii kry­mi­nał do wir­tu­al­nej wypo­ży­czal­ni tra­fi szwedz­ka „Księż­nicz­ka z lodu” Camil­li Läck­berg, któ­rej powie­ści prze­tłu­ma­czo­ne zosta­ły na ponad 40 języ­ków w 60 kra­jach. Miło­śni­cy ksią­żek przy­go­do­wych będą mie­li oka­zję prze­czy­tać m.in. gło­śną powieść „Shan­ta­ram” Gre­go­ry­’e­go Davi­da Robert­sa, któ­ra przed­sta­wia histo­rię legen­dar­ne­go zbie­ga ukry­wa­ją­ce­go się w Indiach. W lesie dzie­ją się zdu­mie­wa­ją­ce rze­czy! Odkry­je je przed czy­tel­ni­ka­mi Peter Wohl­le­ben w „Sekret­nym życiu drzew”. Do wypo­ży­cze­nia będą rów­nież nagro­dzo­ne Nagro­dą Zaj­dla „Czter­dzie­ści i czte­ry” Krzysz­to­fa Piskor­skie­go, „Mia­sto Archi­pe­lag. Pol­ska mniej­szych miast” Fili­pa Sprin­ge­ra, „#Wstydź­Się!” Jona Ron­so­na i „Koro­na śnie­gu i krwi” Elż­bie­ty Cherezińskiej.

Do orga­ni­zo­wa­nej z ini­cja­ty­wy Insty­tu­tu Książ­ki, pilo­ta­żo­wej odsło­ny akcji “Upo­luj swo­ją książ­kę” zgło­si­ło się aż 1000 szkół ponad­pod­sta­wo­wych z całe­go kra­ju. Umoż­li­wi ona wypo­ży­cze­nie książ­ki na 5 minu­to­wej prze­rwie wprost z kory­ta­rza. Wystar­czy smart­fon i apli­ka­cja. Na uczniów cze­ka­ją rów­nież kon­kur­sy z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi. Ale to nie wszyst­ko. W 200 restau­ra­cjach w ramach akcji „Czy­taj PL na przy­staw­kę” goście wypo­ży­czą książ­ki nie odcho­dząc od sto­li­ka, dzię­ki spe­cjal­nym nakład­kom na menu.

Akcja Czy­taj PL od począt­ku jest orga­ni­zo­wa­na w ramach pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO.

Aby sko­rzy­stać z dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków i audio­bo­oków, nale­ży pobrać apli­ka­cję Woblink ze skle­pu App Sto­re lub Google Play i przejść do zakład­ki Czy­taj PL, a następ­nie zeska­no­wać kod QR z pla­ka­tu (lub koszul­ki) Czy­taj PL. Do tego do akcji każ­dy użyt­kow­nik może zapro­sić 5 osób (one nie będą musia­ły już ska­no­wać QR kodu). Czy­taj PL trwa od 2 do 30 listopada.

Lista dostęp­nych książek:
1. Woj­ciech Drew­niak „Histo­ria bez cen­zu­ry 2”
2. Krzysz­tof Piskor­ski „Czter­dzie­ści i cztery”
3. Gre­go­ry David Roberts „Shan­ta­ram”
4. Filip Sprin­ger „Mia­sto Archi­pe­lag. Pol­ska mniej­szych miast”
5. Anna Kamiń­ska „Wan­da”
6. Jakub Małec­ki „Śla­dy”
7. Dan Arie­ly „Szcze­ra praw­da o nieuczciwości”
8. Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska „Koro­na śnie­gu i krwi”
9. Camil­la Lack­berg „Księż­nicz­ka z lodu”
10. Peter Wohl­le­ben „Sekret­ne życie drzew”
11. Jon Ron­son „#Wstydź­Się!”
12. Marek Kamiń­ski „Marek i czasz­ka jaguara”

Orga­ni­za­to­rzy Czy­taj PL: Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink

Part­ner stra­te­gicz­ny: Insty­tut Książki

Orga­ni­za­to­rzy odsło­ny w szko­łach (Upo­luj swo­ją książ­kę): Insty­tut Książ­ki, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, Woblink

Wydaw­cy: Znak Hory­zont, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy, Wydaw­nic­two Karak­ter, SQN, Smak Sło­wa, Zysk, Wydaw­nic­two Czar­na Owca, Otwar­te, Insi­gnis Media, Znak Emotikon

Mia­sta part­ner­skie: Kra­ków, Poznań, Łódź, Wro­cław, Gdańsk, Kato­wi­ce, Lublin, Toruń, Czę­sto­cho­wa, Opo­le, Gdy­nia, Rzeszów

Pozo­sta­łe mia­sta bio­rą­ce udział w akcji: War­sza­wa, Bia­ły­stok, Byd­goszcz, Bytom, Cho­rzów, Mysło­wi­ce, Ryb­nik, Sosno­wiec, Szcze­cin, Tychy

Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO bio­rą­ce udział w akcji: Dublin, Dune­din, Edyn­burg, Lwów, Nor­wich, Not­tin­gham, Pra­ga, Rey­kja­vik, Dundee

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa

Akcja obję­ta Patro­na­tem Mini­stra Edu­ka­cji Narodowej

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy