Sprawdzasz tag

czytajpl

Aktualności

10 książek na 10-lecie Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Cho­cho­ły” Wita Szo­sta­ka, „Nie­zwy­cię­żo­ny” Sta­ni­sła­wa Lema czy „Wier­sze wszyst­kie” Wisła­wy Szym­bor­skiej – chcesz zapo­znać się z któ­rąś z tych ksią­żek? Teraz możesz to zro­bić cał­ko­wi­cie za dar­mo, a to dzię­ki akcji Czy­tajPL. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Świąteczna edycja Czytaj PL: książki, które znalazły się w akcji

Akcja Czy­taj PL obcho­dzi swo­je 5 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji Woblink, Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we, ope­ra­tor pro­jek­tu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO, i fir­ma Sam­sung, przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną świą­tecz­ną odsło­nę akcji. Aż do 15 stycz­nia może­cie czy­tać i słu­chać 10 ebo­oków i 5 audio­bo­oków cał­ko­wi­cie za dar­mo. Zobacz­cie koniecz­nie, jakie książ­ki zna­la­zły się w akcji.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

5 urodziny Czytaj PL – darmowe ebooki i audiobooki na święta

Akcja Czy­taj PL obcho­dzi w tym roku 5 uro­dzi­ny! Z tej oka­zji Woblink razem z Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym oraz fir­mą Sam­sung przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną, świą­tecz­ną odsło­nę akcji. W jej ramach może­cie wypo­ży­czyć za dar­mo 10 ebo­oków i 5 audio­bo­oków cał­ko­wi­cie za dar­mo! Czy­taj dalej

-->
Aktualności Konkursy

Konkurs z Czytaj PL! Do wygrania czytniki, bony i koszulki! (Zakończony/rozwiązany)

Jesz­cze tyl­ko do koń­ca mie­sią­ca moż­na ska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszul­ki! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Czytaj PL 2019 – 12 superksiążek za darmo

Dzi­siaj, 1 listo­pa­da, wystar­to­wa­ła kolej­na edy­cja Czy­taj PL – naj­więk­szej akcji pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two w Pol­sce. W ponad 20 mia­stach i mniej­szych miej­sco­wo­ściach, zarów­no w kra­ju, jak i za gra­ni­cą, poja­wi­ło się kil­ka tysię­cy pla­ka­tów umoż­li­wia­ją­cych dołą­cze­nie do akcji i wypo­ży­cze­nie e‑książek cał­ko­wi­cie za dar­mo. W tym roku w akcji znaj­du­je się 12 best­sel­le­rów. Do wybo­ru jest 6 powie­ści i 6 tytu­łów non-fic­tion. Aż 10 z nich będzie dostęp­ne w for­ma­cie ebo­oka oraz audiobooka.

Czy­taj dalej

-->
Konkursy

Konkurs – do wygrania czytniki, bony i koszulki czytelnicze! (Rozwiązany – wyniki)

Jesz­cze tyl­ko do koń­ca listo­pa­da moż­na zeska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Dla­te­go razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszul­ki! Zwy­cię­skie hasła mają szan­sę tra­fić na dar­mo­we gadże­ty pro­mu­ją­ce czy­tel­nic­two. Czy­taj dalej

-->
Felieton

Zwożenie drewna do lasu – felieton

W listo­pa­dzie ruszy­ła kolej­na edy­cja akcji Czy­taj PL, któ­rej zresz­tą niniej­szy por­tal patro­no­wał. Na tere­nie całe­go kra­ju poja­wi­ło się sie­dem tysię­cy wir­tu­al­nych wypo­ży­czal­ni ebo­oków. Korzy­stać z nich moż­na było cał­ko­wi­cie za dar­mo, a znaj­do­wa­ło się w nich kil­ka tytu­łów świet­nych… oraz kil­ka kiep­skich. Aby nie psuć Wam zaba­wy, nie będę zdra­dzać, któ­re są któ­re. Czy­taj dalej

-->
Konkursy

Konkurs – wygraj czytniki, bony na zakupy i gadżety książkowe! (rozwiązany)

Jesz­cze tyl­ko 5 dni moż­na zeska­no­wać kody QR dają­ce dostęp do 12 dar­mo­wych e‑bestsellerów w ramach akcji Czy­taj PL. Każ­da oso­ba, któ­ra zeska­nu­je kod za pomo­cą apli­ka­cji Woblink, otrzy­ma dar­mo­wy peł­ny dostęp do 12 e‑booków i 6 audio­bo­oków (w tym jed­nej super­pro­duk­cji). Dostęp będzie aktyw­ny do 7 grud­nia. Z takie­go dobra nie tyl­ko war­to sko­rzy­stać, ale też trze­ba dzie­lić się nim z inny­mi. I wła­śnie z tego powo­du wystar­to­wał kon­kurs „Sza­fu­ję e‑inkunabułami” w któ­rym każ­da oso­ba, któ­ra w poniż­szy spo­sób pomo­że wypro­mo­wać akcję w jej ostat­nich dniach, może wygrać m.in. czyt­nik Pocket­Bo­ok wraz z bona­mi na e‑booki! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Gigantyczna książka postawiona w Krakowie!

To naj­praw­do­po­dob­niej naj­więk­sza książ­ka, jaką kie­dy­kol­wiek widzia­no w Pol­sce. Gigant waży bli­sko pół tony i mie­rzy dwa metry. Ma jed­nak tyl­ko dwa­na­ście stron. Na każ­dej z nich umiesz­czo­no kod QR do ścią­gnię­cia dar­mo­wych e‑booków. To kolej­na odsło­na akcji czy­tel­ni­czej Czy­taj PL, któ­ra w tym roku bije wła­sne rekor­dy – do tej pory wypo­ży­czo­no aż 50 tysię­cy dar­mo­wych e‑booków. Akcja trwa do koń­ca listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Rusza akcja Czytaj PL 2017! 12 bestsellerów za darmo!

Dziś, 2 listo­pa­da, w całej Pol­sce poja­wi się 7 tysię­cy dar­mo­wych wypo­ży­czal­ni e‑booków. Znaj­dzie­my je m.in. na przy­stan­kach auto­bu­so­wych, w restau­ra­cjach i w szko­łach. Czy­taj PL – jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na taka w Pol­sce opa­nu­je bli­sko 500 miast i mniej­szych miej­sco­wo­ści na tere­nie całe­go kra­ju. Swo­im zasię­giem wie­lo­krot­nie prze­bi­je poprzed­nie edy­cje i po raz pierw­szy na taką ska­lę wykro­czy poza gra­ni­ce kra­ju. Por­tal Niestatystyczny.pl, wraz z naj­więk­szym pol­skim fan­pa­gem czy­tel­ni­czym „Nie jestem sta­ty­stycz­nym Pola­kiem, lubię czy­tać książ­ki”, objął patro­nat medial­ny nad akcją. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we fir­my, posta­no­wi­ło posta­wić kan­dy­da­tom do pra­cy nie­ty­po­wy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wa­ne są oso­by, któ­re oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­cze­ni, czy zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­ka­ją m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wiel­ka inter­ne­to­wa plat­for­ma sprze­da­ży odzie­ży i wio­dą­ce kon­cer­ny medial­ne. Akcja odby­wa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­ma Woblink.com. Czy­taj dalej

-->