Aktualności

10 książek na 10-lecie Krakowa Miasta Literatury UNESCO.

Cho­cho­ły” Wita Szo­sta­ka, „Nie­zwy­cię­żo­ny” Sta­ni­sła­wa Lema czy „Wier­sze wszyst­kie” Wisła­wy Szym­bor­skiej – chcesz zapo­znać się z któ­rąś z tych ksią­żek? Teraz możesz to zro­bić cał­ko­wi­cie za dar­mo, a to dzię­ki akcji CzytajPL.

Akcja Czy­taj PL już od kil­ku lat ofe­ru­je czy­tel­ni­kom i czy­tel­nicz­kom dar­mo­wą lek­tu­rę pisa­rzy i pisa­rek z Pol­ski i ze świa­ta. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest w ści­słej współ­pra­cy z ogól­no­pol­ski­mi wydaw­ca­mi – przy­po­mi­na Mar­ty­na Garn­car­czyk, koor­dy­na­tor­ka Czy­taj PL z księ­gar­ni Woblink.com. – W tym roku obcho­dzi­my jubi­le­usz 10-lecia przy­zna­nia tytu­łu Mia­sta Kre­atyw­ne­go UNESCO w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry. Kra­ków otrzy­mał ten zaszczyt­ny tytuł jako siód­me mia­sto świa­ta dokład­nie w paź­dzier­ni­ku 2013 roku, dołą­cza­jąc do mię­dzy­na­ro­do­wej sie­ci miast lite­rac­kich, takich jak Edyn­burg, Dublin czy Rey­kja­vik. Przy­zna­nie tytu­łu było doce­nie­niem poten­cja­łu kra­kow­skie­go śro­do­wi­ska lite­rac­kie­go, sta­ło się też impul­sem do roz­wo­ju nasze­go mia­sta i wzmoc­nie­nia dzia­łań na rzecz lite­rac­kie­go dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go oraz wspar­cia dla lokal­ne­go ryn­ku książki.

W tej edy­cji dostęp­nych za dar­mo jest 10 ebo­oków oraz 4 audio­bo­oki.

● Ryszard Kry­nic­ki – „Wier­sze wybra­ne”, Wydaw­nic­two a5 (rów­nież audio­bo­ok)
● Sta­ni­sław Lem – „Nie­zwy­cię­żo­ny”, Wydaw­nic­two Cyfrant
● Zoś­ka Papu­żan­ka – „Żaden koniec”, Wydaw­nic­two Mar­gi­ne­sy
● Michał Rusi­nek – „Nic zwy­czaj­ne­go”, Wydaw­nic­two ZNAK
● Bar­ba­ra Sadur­ska – „Czar­ny het­man”, Wydaw­nic­two Nisza
● Domi­ni­ka Sło­wik – „Samo­siej­ki”, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie (rów­nież audio­bo­ok)
● Wit Szo­stak – „Cho­cho­ły”, Wydaw­nic­two Power­graph
● Wisła­wa Szym­bor­ska – „Wier­sze wszyst­kie”, Wydaw­nic­two ZNAK
● Doro­ta Tera­kow­ska – „Wład­ca Lewa­wu”, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie (rów­nież audio­bo­ok)
● Adam Zaga­jew­ski – „Wier­sze wybra­ne”, Wydaw­nic­two a5 (rów­nież audiobook)

Wier­sze wszyst­kie” noblist­ki Wisła­wy Szym­bor­skiej po raz pierw­szy dostęp­ne będą w posta­ci elek­tro­nicz­nej, a z twór­czo­ścią Wita Szo­sta­ka war­to zapo­znać się cho­ciaż­by dla­te­go, że jest w tym roku nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Nike. Z kolei dla osób uważ­nie śle­dzą­cych rynek wydaw­ni­czy i zna­ją­cych już star­sze pozy­cje grat­ką będzie bez wąt­pie­nia naj­now­sza książ­ka Zosi Papużanki.


W związ­ku z jubi­le­uszem, wspól­nie z plat­for­mą Woblink, przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ną, bo kra­kow­ską edy­cję akcji Czy­taj PL – mówi Urszu­la Chwal­ba, kura­tor­ka pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO. – Przez cały lipiec będzie­my pre­zen­to­wać dzie­sięć ksią­żek pisa­rek i pisa­rzy zwią­za­nych z Kra­ko­wem, od Ryszar­da Kry­nic­kie­go, Sta­ni­sła­wa Lema po Domi­ni­kę Sło­wik czy Wita Szostaka.

Już od 9 lat pro­po­nu­je­my czy­tel­ni­kom dołą­cze­nie do naj­więk­szej w Pol­sce akcji pro­mu­ją­cej czy­tel­nic­two. Tym razem w let­niej odsło­nie Czy­taj PL, wspól­nie z Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym, zapro­po­no­wa­li­śmy pie­czo­ło­wi­cie wyse­lek­cjo­no­wa­ną i iście kra­kow­ską ucztę lite­rac­ką – mówi Paweł Polań­ski, pre­zes księ­gar­ni Woblink.com. – Przy tej wyjąt­ko­wej edy­cji, przy­pa­da­ją­cej na set­ną rocz­ni­cę uro­dzin pol­skiej Noblist­ki, dzia­ła­my wraz z Fun­da­cją Wisła­wy Szym­bor­skiej i Festi­wa­lem Miło­sza, ofe­ru­jąc czy­tel­ni­kom z całej Pol­ski minia­tu­rę kra­kow­skiej sce­ny literackiej.

Jak wziąć udział w akcji? Koniecz­ne będzie pobra­nie dar­mo­wej apli­ka­cji Woblink (dostęp­nej w App Sto­re oraz Google Play) i zeska­no­wać kod QR widocz­ny na pla­ka­tach oraz na stro­nie www. Potem może­cie już czy­tać do woli! Książ­ki będą dostęp­ne w biblio­te­ce do 31 lip­ca. Jed­no­cze­śnie moż­na czy­tać tyl­ko jed­ną książ­kę z akcji, po pobra­niu kolej­nej, pierw­sza prze­sta­nie być dostęp­na. Kod znaj­dzie­cie na stro­nie akcji. 

W 2022 roku w jesien­nej akcji Czy­taj PL wzię­ło udział aż 60 tysię­cy osób, któ­re pobra­ły łącz­nie 150 tysię­cy książek!

Orga­ni­za­to­ra­mi akcji są Mia­sto Kra­ków i KBF, a part­ne­rem Woblink, zaś patro­nat obję­ły nad nią Fun­da­cja im. Wisła­wy Szym­bor­skiej oraz Festi­wal Miłosza.


Anna Tess Gołę­biow­ska
(na pod­sta­wie mate­ria­łów pra­so­wych Czy­taj PL)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy