Aktualności

Wyniki Bestsellerów Empiku 2016!

Best­sel­le­ry Empi­ku to nagro­da, na któ­rą zagło­so­wać moż­na w nie­ty­po­wy spo­sób – każ­dy zakup pły­ty, książ­ki, fil­mu czy gry w sie­ci Empik lub na empik.com to jeden głos odda­ny na tę pozy­cję. Jej pre­stiż wciąż rośnie – w tym roku pierw­szy raz była trans­mi­to­wa­na przez tele­wi­zję TVN.

Zapra­szam do zapo­zna­nia się z wyni­ka­mi.

Best­sel­le­ry Empi­ku 2016 tra­fi­ły do:

WYDARZENIE ROKU

Serial „Bel­fer”
„Cla­shes” Moni­ki Brod­ki
Film „Ostat­nia rodzi­na”
„Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko”
„Tri­stan i Izol­da” Tre­liń­skie­go w Metro­po­li­tan Ope­ra w Nowym Jor­ku

Lite­ra­tu­ra dla mło­dzie­ży:

Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko” – Jack Thor­ne, J.K. Row­ling
„Koro­na” – Kie­ra Cass
„Nie­bez­piecz­ne kłam­stwa” – Bec­ca Fitz­pa­trick
„Ukry­ta wyrocz­nia” – Rick Rior­dan
„Życie i śmierć” – Ste­phe­nie Mey­er

Lite­ra­tu­ra dla dzie­ci:

Śla­da­mi Neli przez dżun­glę, morza i oce­any” – Nela Mała Repor­ter­ka
„Boha­te­ro­wie Magicz­ne­go Drze­wa. Porwa­nie” – Andrzej Malesz­ka
„Dzien­nik Cwa­niacz­ka. Sta­ra bie­da” – Jeff Kin­ney
„Lewy. Chło­pak, któ­ry zachwy­cił świat” – Yvet­te Żół­tow­ska-Dar­ska
„Nela na kole pod­bie­gu­no­wym” – Nela Mała Repor­ter­ka

Lite­ra­tu­ra fak­tu:

Grunt pod noga­mi” – ks. Jan Kacz­kow­ski
„Dasz radę. Ostat­nia roz­mo­wa” – ks. Jan Kacz­kow­ski, Joan­na Pod­sa­dec­ka
„Nie­na­chal­na z uro­dy” – Maria Czu­ba­szek
„Sekret­ne życie drzew” – Peter Wohl­le­ben
„Służ­by spe­cjal­ne. Podwój­na przy­kryw­ka” – Patryk Vega

Lite­ra­tu­ra pol­ska:

Prze­zna­cze­ni” – Kata­rzy­na Gro­cho­la
„Brud” – Piotr C.
„Konan Desty­la­tor” – Andrzej Pili­piuk
„Król” – Szcze­pan Twar­doch
„Lam­pio­ny” – Kata­rzy­na Bon­da

Lite­ra­tu­ra zagra­nicz­na:

Małe życie” – Hanya Yana­gi­ha­ra
„Kie­dy odsze­dłeś” – Jojo Moy­es
„Nie­zna­jo­my” – Har­lan Coben
„Spójrz na mnie” – Nicho­las Sparks
„Żni­wa zła” – Robert Gal­bra­ith

GRA

FIFA 17”
„Far­ming Simu­la­tor 17”
„Over­watch”
„The Sims 4: Miej­skie Życie”
„Wiedź­min 3: Dzi­ki Gon – Krew i Wino”

Film dla dzie­ci:

Zwie­rzo­gród” – reż. Byron Howard, Rich Moore
„Angry Birds Film” – reż. Clay Kay­tis, Fer­gal Reil­ly
„Dobry Dino­zaur” – reż. Peter Sohn
„Gdzie jest Dory” – reż. Andrew Stan­ton
„Hotel Tran­syl­wa­nia 2” – reż. Gen­n­dy Tar­ta­ko­vsky

Film pol­ski:

Pit­bull. Nowe porząd­ki” – reż. Patryk Vega
„Kar­ba­la” – reż. Krzysz­tof Łuka­sze­wicz
„Listy do M. 2” – reż. Maciej Dej­czer
„Moje cór­ki kro­wy” – reż. Kin­ga Dęb­ska
„Pla­ne­ta sin­gli” – reż. Mitja Okorn

Film zagra­nicz­ny

Gwiezd­ne woj­ny: Prze­bu­dze­nie Mocy” – reż. J.J. Abrams
„Eve­rest” – reż. Bal­ta­sar Kor­mákur
„Spec­tre” – reż. Sam Men­des
„War­craft Począ­tek” – reż. Dun­can Jones
„Zja­wa” – reż. Ale­jan­dro Gon­zález Iñár­ri­tu

Muzy­ka pol­ska:

Życie po śmier­ci” – O.S.T.R.
„Dla naiw­nych marzy­cie­li” – Ania Dąbrow­ska
„Fore­ver Child” – Agniesz­ka Chy­liń­ska
„Trze­cie rze­czy” – Kękę
„Wstyd” – Kult

Muzy­ka zagra­nicz­na:

Har­dwi­red… To Self-Destruct” – Metal­li­ca
„57TH 9TH “ – Sting
„Blue & Lone­so­me” – The Rol­ling Sto­nes
„Eter­no Ago­sto” – Alva­ro Soler
„You want it dar­ker” – Leonard Cohen

źró­dło empik.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy