Aktualności

Uroboros zakończył serię książek związanych ze Star Wars

Już tyl­ko do mar­ca będzie moż­na kupo­wać książ­ki z serii Star Wars, któ­re uka­za­ły się nakła­dem wydaw­nic­twa Uro­bo­ros. Ofi­cy­na nie będzie kon­ty­nu­ować serii.

– Dro­gie Czy­tel­nicz­ki, Dro­dzy Czy­tel­ni­cy, infor­mu­je­my, że tytuł „Star Wars. Thrawn. Zdra­da” był ostat­nim tytu­łem z uni­wer­sum Star Wars wyda­nym w Uro­bo­ro­sie – poin­for­mo­wa­ło wydaw­nic­two na ofi­cjal­nym pro­fi­lu. – Od roku 2021 nie pla­nu­je­my wyda­wa­nia kolej­nych tytu­łów gwiezd­no­wo­jen­nych, jak rów­nież nie pla­nu­je­my dodru­ków tytu­łów nie­do­stęp­nych. Dotych­czas wyda­ne przez nas tytu­ły z serii Star Wars będą dostęp­ne w sprze­da­ży jesz­cze do 31 mar­ca 2021 r. Dzię­ku­je­my Wam za wspól­nie spę­dzo­ne lata, te dobre i te lep­sze, lecz zawsze peł­ne emo­cji. Dzię­ku­je­my Wam za wspar­cie, wska­zów­ki oraz za dobre sło­wa. Niech Moc będzie z Wami!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy