Aktualności Konkursy

Konkurs z Czytaj PL! Do wygrania czytniki, bony i koszulki!

Jesz­cze tyl­ko do koń­ca mie­sią­ca moż­na ska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszul­ki!

ZASADY:

W komen­ta­rzu pod postem na stro­nie www opu­bli­kuj wymy­ślo­ne przez sie­bie imię dla super­bo­ha­te­ra pro­mu­ją­ce­go książ­ki i krót­ko opisz wymy­ślo­ną postać. Spo­śród odpo­wie­dzi wybie­rze­my naj­cie­kaw­sze, któ­re wyróż­ni­my nagro­da­mi.

Na odpo­wiedź masz do 04.12.19 do godz. 23.59

DO WYGRANIA:

I miej­sce: Czyt­nik e-booków Pocket­Bo­ok Touch HD 3, koszul­ka akcji Czy­taj PL, bon na zaku­py e-booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 150 zł
II miej­sce: Czyt­nik e-booków Pocket­Bo­ok Touch Lux 4, koszul­ka akcji Czy­taj PL, bon na zaku­py e-booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 100 zł
III miej­sce: Czyt­nik e-booków Pocket­Bo­ok Basic Lux 2, koszul­ka akcji Czy­taj PL, bon na zaku­py e-booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 50 zł
IV-X miej­sca: Koszul­ka akcji Czy­taj PL

Regu­la­min znaj­dzie­cie tutaj: LINK

Spon­so­ra­mi kon­kur­su są Pocket­Bo­ok i Woblink.

Czy­taj PL to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na tego typu w Pol­sce. W tym roku w jej ramach w ponad 500 pol­skich (i nie tyl­ko!) mia­stach poja­wi­ło się tysią­ce nośni­ków z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie za dar­mo 12 best­sel­le­ro­wych e-booków i 10 audio­bo­oków.


Rekla­ma

Jedy­ne w swo­im rodza­ju gadże­ty czy­tel­ni­cze znaj­dzie­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy