Aktualności Konkursy

Konkurs z Czytaj PL! Do wygrania czytniki, bony i koszulki! (Zakończony/rozwiązany)

Jesz­cze tyl­ko do koń­ca mie­sią­ca moż­na ska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszulki! 

ZASADY:

W komen­ta­rzu pod postem na stro­nie www opu­bli­kuj wymy­ślo­ne przez sie­bie imię dla super­bo­ha­te­ra pro­mu­ją­ce­go książ­ki i krót­ko opisz wymy­ślo­ną postać. Spo­śród odpo­wie­dzi wybie­rze­my naj­cie­kaw­sze, któ­re wyróż­ni­my nagrodami.

Na odpo­wiedź masz do 04.12.19 do godz. 23.59

DO WYGRANIA:

I miej­sce: Czyt­nik e‑booków Pocket­Bo­ok Touch HD 3, koszul­ka akcji Czy­taj PL, bon na zaku­py e‑booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 150 zł
II miej­sce: Czyt­nik e‑booków Pocket­Bo­ok Touch Lux 4, koszul­ka akcji Czy­taj PL, bon na zaku­py e‑booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 100 zł
III miej­sce: Czyt­nik e‑booków Pocket­Bo­ok Basic Lux 2, koszul­ka akcji Czy­taj PL, bon na zaku­py e‑booków w skle­pie Woblink o war­to­ści 50 zł
IV‑X miej­sca: Koszul­ka akcji Czy­taj PL

Regu­la­min znaj­dzie­cie tutaj: LINK

Spon­so­ra­mi kon­kur­su są Pocket­Bo­ok i Woblink.

Czy­taj PL to jed­na z naj­więk­szych na świe­cie akcji pro­mu­ją­cych czy­tel­nic­two i jedy­na tego typu w Pol­sce. W tym roku w jej ramach w ponad 500 pol­skich (i nie tyl­ko!) mia­stach poja­wi­ło się tysią­ce nośni­ków z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie za dar­mo 12 best­sel­le­ro­wych e‑booków i 10 audiobooków.


AKTUALIZACJA! WYNIKI!

1. Miej­sce

Mario

LEGO – (w espe­ran­to- to co jest czy­ta­ne. W łaci­nie ‑czy­tać, recy­to­wać oraz potocz­nie w angiel­ski le’go LET’S GO- iść…) Wie­le jest nazw nasze­go boha­te­ra któ­ry poru­sza się z szyb­ko­ścią świa­tła po kon­ty­nen­tach nasze­go świa­ta od zara­nia dziejów. […]

2. Miej­sce

nagel­far

Pro­zy­Tom – to eks­tre­mi­stycz­ny wytwór deka­denc­kich śro­do­wisk księ­go­chwal­ców i czy­ta­ho­li­ków, uzna­wa­ny przez nie za super­bo­ha­te­ra, a nawet za “siew­cę boskiej cząst­ki lite­rac­kiej”. Ma rze­ko­mo otwie­rać oczy duszy, posze­rzać hory­zon­ty, wyzwa­lać polot i pobu­dzać kreatywność. […]

3. Miej­sce

Patryk Bry­ja

Boha­ter jakie­go mamy a na jakie­go nie zasłu­gu­je­my.. Szorst­ki Bookow­czan – jego przy­do­mek nie ma nic wspól­ne­go z nad­zwy­czaj łagod­nym uspo­so­bie­niem. Zawdzię­cza go szorst­kim dło­niom, któ­re sta­ły się takie po prze­czy­ta­niu nie­mal wszyst­kich ksią­żek na świecie. […]

Pozo­sta­łe:

Paweł Kwa­czyń­ski
Karol Kozy­ra
Marek Kolen­der
Nahrie­le
Ani­ta Góralczyk
Wiku­niek
Anto­ni­na Żyndul

Zwy­cięz­ców pro­si­my o kon­takt na adres mailo­wy niestatystyczny@o2.pl


Rekla­ma

Jedy­ne w swo­im rodza­ju gadże­ty czy­tel­ni­cze znaj­dzie­cie na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy