Aktualności

Keanu Reeves postanowił zaznaczyć swoją obecność w branży wydawniczej

Keanu Reeve­sa zna­my naj­le­piej jako hol­ly­wo­odz­kie­go akto­ra, któ­re­mu świa­to­wą sła­wę przy­nio­sła rola Tho­ma­sa „Neo” Ander­so­na z Matri­xa. Jed­nak czas wol­ny od aktor­stwa wypeł­nia mu masa innych aktyw­no­ści. Keanu Reeves jest bowiem czło­wie­kiem wie­lu zain­te­re­so­wań. Grał na basie w zespo­le roc­ko­wym, jest współ­wła­ści­cie­lem fir­my pro­du­ku­ją­cej moto­cy­kle, dał się poznać jako ama­tor sztuk wal­ki i tego co mistycz­ne. Do wszyst­kie­go pod­cho­dzi z pasją i głę­bo­ko zako­rze­nio­nym zami­ło­wa­niem do two­rze­nia. Z tej wła­śnie potrze­by kre­acji zało­żył wespół z artyst­ką Ale­xan­drą Grant wydaw­nic­two X Arti­sts’ Books.

Ale­xan­dra Grant i Keanu Reeves pozna­li się w 2009 roku i wte­dy też zaczę­ła się ich współ­pra­ca. Aktor napi­sał ocie­ka­ją­cy mro­kiem wiersz, a artyst­ka wyko­na­ła do nie­go odpo­wied­nio pasu­ją­ce ilu­stra­cje. Całość zosta­ła wyda­na pod tytu­łem Ode to Hap­pi­ness przez nie­miec­kie­go wydaw­cę Ste­idl. Do dziś moż­na kupo­wać tę liczą­cą 36 stron pozy­cję za zale­d­wie 148 euro. Wow! Póź­niej duet wydał jesz­cze jed­ną książ­kę – Sha­dows – któ­ra rów­nież uka­za­ła się dzię­ki temu same­mu wydaw­cy. Cie­ka­wost­ka – pod­pi­sa­ny egzem­plarz moż­na sobie zamó­wić za kolej­nych 200 euro.

Ale tro­chę odbie­gli­śmy od tema­tu. Współ­pra­ca mię­dzy Reeve­sem a Grant zaczę­ła się umac­niać, a osta­tecz­nym jej efek­tem jest wła­śnie ofi­cy­na wydaw­ni­cza. X Arti­sts’ Books ma być domem dla ksią­żek, któ­re nigdzie indziej nie zna­la­zły­by sobie miej­sca. Wła­ści­cie­le na swo­jej stro­nie inter­ne­to­wej piszą, żeby nie wysy­łać do nich pro­po­zy­cji wydaw­ni­czych. Nie chcą też współ­pra­co­wać z żad­ny­mi agen­ta­mi. Wycho­dzą z zało­że­nia, że sami będą wyszu­ki­wać książ­ko­we perły.

Tak więc w port­fo­lio X Arti­sts’ Books zna­la­zło się na przy­kład tłu­ma­cze­nie Pala­bras aje­nas, czy­li Obce sło­wa argen­tyń­skie­go arty­sty Leó­na Fer­ra­rie­go, któ­ry pole­mi­zu­je z zasad­no­ścią Woj­ny w Wiet­na­mie oraz kry­ty­ku­je ame­ry­kań­ski impe­ria­lizm czy dzie­ło fran­cu­skie­go foto­gra­fa Beno­ît Fouge­iro­la i pisa­rza Jean-Christophe’a Bailly’ego zaty­tu­ło­wa­ne (Zus), będą­ce wizu­al­nym ese­jem o bru­ta­li­zmie pary­skich dzielnic.

Duet Reeves-Grant stwo­rzył wydaw­nic­two, któ­re będzie spe­cja­li­zo­wać się w książ­kach bar­dzo niszo­wych. Ale­xan­dra Grant przy­zna­ła, że inte­re­su­ją ich pro­jek­ty, któ­re z pozo­ru wyda­ją się wręcz nie­moż­li­we do zrealizowania.

X jest pod­pi­sem, zna­kiem; ozna­cza skarb, nie­zba­da­ne tery­to­rium, rdzeń nie­skoń­czo­no­ści. X jest tajem­ni­czy i zaska­ku­ją­cy. X przy­cią­ga i odpy­cha, czy­ta­my na stro­nie wydawnictwa.’

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: nytimes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy