Aktualności Ciekawostki

Takich pomników nam trzeba! Kraków zasadzi las dla noblistki

25 tysię­cy drzew zosta­nie zasa­dzo­nych w Kra­ko­wie. To for­ma uczcze­nia Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla dla Olgi Tokar­czuk.
Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO uczci suk­ces Olgi Tokar­czuk, wysta­wia­jąc jej nie­ty­po­wy pomnik. Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski pod­jął decy­zję o utwo­rze­niu na tere­nie nowo­huc­kich Kujaw lasu Pra­wiek. 29 paź­dzier­ni­ka o godzi­nie 10.00 w ramach odby­wa­ją­ce­go się wte­dy Festi­wa­lu Con­ra­da kra­ko­wia­nie wspól­nie zasa­dzą drzewa.

Z ogrom­ną rado­ścią przy­ję­li­śmy wer­dykt Aka­de­mii Szwedz­kiej o przy­zna­niu Oldze Tokar­czuk Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry – mówi Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa Jacek Maj­chrow­ski. By uczcić suk­ces pisar­ki, posta­no­wi­li­śmy posa­dzić las, któ­ry nazwie­my… Pra­wiek. Nazwa odno­si się bez­po­śred­nio do powieść Olgi Tokar­czuk pt. „Pra­wiek i inne cza­sy”. Otóż kra­kow­ski las zosta­nie z nami na wszyst­kie cza­sy – komen­tu­je Pre­zy­dent Majchrowski.

Taka for­ma uczcze­nia Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla dla Olgi Tokar­czuk wyda­je się kore­spon­do­wać z jej poglą­da­mi. Olga Tokar­czuk jest eko­loż­ką i wege­ta­rian­ką, wal­czy o pra­wa zwie­rząt, m.in. pro­te­stu­jąc prze­ciw­ko hodow­li na futra, a tak­że zwra­ca uwa­gę na kata­stro­fę klimatyczną.

Las Pra­wiek jest wspól­ną ini­cja­ty­wą Mia­sta Kra­ków, Zarzą­du Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie oraz Kra­kow­skie­go Biu­ra Festi­wa­lo­we­go, będą­ce­go ope­ra­to­rem pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO. Zale­sia­nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne w związ­ku z pro­wa­dzo­nym przez Zarząd Zie­le­ni Miej­skiej w Kra­ko­wie „Powia­to­wym Pro­gra­mem Zwięk­sza­nia Lesi­sto­ści Mia­sta Kra­ko­wa na lata 2018–2040”. Łącz­nie zale­sio­nych zosta­nie oko­ło 5 hek­ta­rów, a na las zło­żą się sadzon­ki dębów szy­puł­ko­wych, lip drob­no­list­nych oraz buków zwyczajnych.

Wszy­scy, któ­rzy chcą wziąć udział we wspól­nym sadze­niu, są mile widzia­ni na dział­ce nr 118/2 obr. 40 Nowa Huta (doj­ście do dział­ki od stro­ny uli­cy Dymarek).

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy