Aktualności

Reportaże wyd. Czarne w promocji do ‑50% – tylko do wtorku

Nie od dziś wia­do­mo, że Wydaw­nic­two Czar­ne sły­nie ze zna­ko­mi­tych repor­ta­ży. Pod szyl­dem wydaw­nic­twa zało­żo­ne­go przez Andrze­ja Sta­siu­ka i Moni­kę Sznaj­der­man uka­za­ły się repor­ta­że takich auto­rów jak Swie­tła­na Alek­si­je­wicz, Jean Hatz­feld, Paweł Smo­leń­ski, Mariusz Szczy­gieł, Jacek Hugo-Bader czy Ceza­ry Łaza­re­wicz. Na Woblin­ku macie teraz szan­sę kupić je w for­mie e‑booka w pro­mo­cyj­nej cenie – nawet do 50% taniej.

Znajdź pro­mo­cję na Woblink.com

Jeśli nie wie­cie, po któ­rą z ksią­żek się­gnąć, zwróć­cie uwa­gę na jed­ne­go z pię­ciu wyróż­nio­nych przez nas autorów.

Cezary Łazarewicz

Ceza­ry Łaza­re­wicz jest pierw­szym repor­ta­ży­stą wyróż­nio­nym Nagro­dą Nike. Przez całe swo­je życie zwią­za­ny jest z Pomo­rzem – stam­tąd pocho­dzi, tam się wycho­wał i dzia­łał w opo­zy­cji, wresz­cie temu regio­no­wi poświę­cił wie­le tek­stów dzien­ni­kar­skich. Duża część z nich zosta­ła zebra­na w zbio­rze „Tu mówi Pol­ska. Repor­ta­że z Pomo­rza”. Znaj­du­ją się tam krót­kie tek­sty trak­tu­ją­ce o spra­wach spo­łecz­nych, kry­mi­nal­nych i oby­cza­jo­wych z ostat­nich kil­ku­na­stu lat. Do tej pory naj­gło­śniej­szą jego książ­ką, wyróż­nio­ną wspo­mnia­ną wyżej nagro­dą, jest „Żeby nie było śla­dów” – repor­taż poświę­co­ny spra­wie Grze­go­rza Prze­my­ka, stu­den­ta zaka­to­wa­ne­go na śmierć przez mili­cjan­tów. Wyda­wa­ło­by się, że o spra­wie wie­my już wszyst­ko. A jed­nak! Redak­tor „Gaze­ty Wybor­czej” doko­nał dro­bia­zgo­wej rekon­struk­cji tego, co wyda­rzy­ło się w maju 1983 roku oraz lawi­ny wyda­rzeń, któ­rą zapo­cząt­ko­wa­ła śmierć Grze­go­rza Prze­my­ka. W pro­mo­cji Woblin­ka zna­la­zła się tak­że książ­ka „Koron­ko­wa robo­ta. Spra­wa Gor­go­no­wej”, w któ­rej Łaza­re­wicz odtwa­rza jed­no z naj­gło­śniej­szych śledztw II Rzecz­po­spo­li­tej – doty­czą­ce rze­ko­me­go mor­der­stwa, któ­re­go mia­ła doko­nać Rita Gor­go­no­wa pod­czas jed­nej z gru­dnio­wych nocy 1931 roku. W winę mat­ki nigdy nie wie­rzy­ła Ewa, cór­ka Rity, uro­dzo­na w wię­zie­niu. Kobie­ta, już w bar­dzo pode­szłym wie­ku, posta­no­wi­ła wyja­śnić spra­wę mat­ki i zawal­czyć o jej unie­win­nie­nie. Łaza­re­wicz opi­su­je nie tyl­ko sam pro­ces, ale tak­że histo­rię Rity Gor­go­no­wej po wyj­ściu z wię­zie­nia w 1939 roku.

Kup ebo­oka na Woblink.com

Ilona Wiśniewska

Ilo­na Wiśniew­ska to praw­dzi­wa spe­cja­list­ka od mroź­nej Pół­no­cy. Pol­ska repor­ta­żyst­ka posta­no­wi­ła prze­nieść się do Skan­dy­na­wii i pisać o tam­tej­szej rze­czy­wi­sto­ści. Pierw­szy raz poje­cha­ła na Spits­ber­gen 10 lat temu – miał to być jedy­nie krót­ki wypad tury­stycz­ny, ale prze­dłu­żył się do dziś.

Wiśniew­ska publi­ku­je swo­je repor­ta­że w „Poli­ty­ce”, do tej pory uka­za­ły się też trzy jej książ­ki. Pierw­sza z nich – „Bia­łe” – poświę­co­na jest Spits­ber­ge­no­wi, ark­tycz­nej wyspie, naj­bar­dziej na pół­noc wysu­nię­te­mu sku­pi­sku ludzi na Zie­mi. W swo­jej debiu­tanc­kiej książ­ce opi­sa­ła życie w wiecz­nym śnie­gu i mro­zie, na zmia­nę w cza­sie nocy polar­nej lub dnia polar­ne­go. W dru­giej książ­ce, „Hen”, opo­wia­da o życiu ludzi na pół­no­cy Nor­we­gii, dla któ­rych rodzi­ma mroź­na kra­ina jest cen­trum świa­ta. Wiśniew­ska posta­no­wi­ła ponow­nie udać się na wyspę i w swo­jej naj­now­szej książ­ce pt. „Lud” opi­sa­ła życie na Gren­lan­dii. Cen­tral­nym punk­tem repor­ta­żu jest ośro­dek dla sie­rot i porzu­co­nych dzie­ci. Głów­nym powo­dem, dla któ­re­go się tam znaj­du­ją, jest depre­sja i samo­bój­stwa ich rodzi­ców. Z racji kiep­skich warun­ków atmos­fe­rycz­nych, nocy polar­nych oraz bra­ku roz­ry­wek na Gren­lan­dii odse­tek ludzi cier­pią­cych na depre­sję, uza­leż­nio­nych od nar­ko­ty­ków oraz decy­du­ją­cych się na samo­bój­stwo jest bar­dzo wyso­ki. „Lud” to tak­że książ­ka o nadziei – mimo takich prze­ciw­no­ści losu znaj­du­ją się na wyspie ludzie, któ­rym uda­je się wieść szczę­śli­we życie.

Kup ebo­oka na Woblink.com

Paweł Smoleński

Paweł Smo­leń­ski to jeden z naj­płod­niej­szych i naj­bar­dziej wszech­stron­nych pol­skich repor­ta­ży­stów. W samym Wydaw­nic­twie Czar­ne uka­za­ło się prze­szło dzie­sięć jego ksią­żek. Więk­szość repor­ta­ży Smo­leń­skie­go doty­czy sytu­acji poli­tycz­no-spo­łecz­nej na Bli­skim Wscho­dzie. Repor­ta­ży­sta szcze­gól­ną uwa­gę poświę­ca kon­flik­to­wi izra­el­sko-pale­styń­skie­mu – o tym trak­tu­ją książ­ki „Oczy zasy­pa­ne pia­skiem” i „Izra­el już nie fru­nie” czy naj­now­sze „Wnu­ki Jozu­ego”. Smo­leń­ski pisze też o innych czę­ściach świa­ta. „Zie­lo­ne mig­da­ły. Czy­li po co świa­tu Kur­do­wie” to efekt podró­ży do Kur­dy­sta­nu i Ira­ku, „Kró­lo­wie Moga­di­szu” to opo­wieść o woj­nie i klę­sce gło­du w Soma­lii. Zupeł­nie inne obli­cze repor­ter­skie­go warsz­ta­tu Smo­leń­ski pre­zen­tu­je w książ­ce napi­sa­nej wspól­nie z Bar­tło­mie­jem Kura­siem pt. „Krzy­żyk nie­spo­dzie­wa­ny”, gdzie opi­su­je histo­rie góra­li współ­pra­cu­ją­cych z nazistami.

Kup ebo­oka na Woblink.com

Swietłana Aleksijewicz

Przed Swie­tła­ną Alek­si­jewcz żaden repor­ta­ży­sta ani repor­ta­żyst­ka nie zosta­li wyróż­nie­ni Lite­rac­ką Nagro­dą Nobla. Bia­ło­ru­ska pisar­ka ukra­iń­skie­go pocho­dze­nia otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie w 2015 roku. Jej warsz­tat opie­ra się na dłu­gich i pogłę­bio­nych roz­mo­wach z boha­te­ra­mi. Jak nikt inny potra­fi zbli­żyć się do roz­mów­ców, wzbu­dzić w nich poczu­cie zaufa­nia i wycią­gnąć wie­le cen­nych opi­nii i rela­cji. W repor­ta­żach Alek­si­je­wicz opi­su­je głów­nie histo­rię Związ­ku Radziec­kie­go i kon­cep­cję tzw. „czło­wie­ka radziec­kie­go” (homo sovie­ti­cus). Czę­sto poru­sza temat pro­pa­gan­dy, prze­ło­mu ustro­jo­we­go w Rosji, uczest­nic­twa radziec­kich żoł­nie­rzy w wiel­kiej woj­nie ojczyź­nia­nej oraz kon­flik­tach na Wscho­dzie, w tym w woj­nie w Afganistanie.

Kup ebo­oka na Woblink.com

Nie da się jed­no­znacz­nie wska­zać, któ­ra książ­ka Alek­si­je­wicz jest naj­waż­niej­szą w jej twór­czo­ści. Każ­dą z nich poświę­ci­ła bowiem innej czę­ści sowiec­kie­go świa­ta. „Woj­na nie ma w sobie nic z kobie­ty” to opo­wieść o służ­bie kobiet w armii radziec­kiej. Książ­ka „Ostat­ni świad­ko­wie” poświę­co­na zosta­ła dzie­ciom, głów­nie sie­ro­tom po żoł­nier­zach, naj­więk­szym ofia­rom woj­ny, któ­re z kon­flik­tem nie mia­ły nic wspól­ne­go. „Cyn­ko­wych chłop­ców” Alek­si­je­wicz czę­sto wymie­nia jako jed­ną z naj­waż­niej­szych ksią­żek. Jest to rela­cja z poby­tu repor­ta­żyst­ki na woj­nie w Afga­ni­sta­nie, w któ­rej udział bra­li radziec­cy żoł­nie­rze. Na miej­scu Alek­si­je­wicz na wła­sne oczy widzia­ła śmierć i doświad­czy­ła jej bli­sko­ści. Publi­ka­cja tej książ­ki była wstrzy­my­wa­na przez wie­le lat, całość uka­za­ła się dopie­ro w 2004 roku. W „Czar­no­byl­skiej modli­twie” sku­pi­ła się na spo­łecz­nych skut­kach awa­rii elek­trow­ni ato­mo­wej w Czar­no­by­lu, zaś „Cza­sy secon­dhand. Koniec czer­wo­ne­go czło­wie­ka” to opis zmierz­chu radziec­kie­go impe­rium i począt­ków kapi­ta­li­zmu w Rosji.

Kup ebo­oka na Woblink.com

Alek­si­je­wicz, mimo że ma korze­nie bia­ło­ru­sko-ukra­iń­skie, two­rzy swo­je książ­ki w języ­ku rosyj­skim. Przed otrzy­ma­niem Nagro­dy Nobla pisar­ka zosta­ła uho­no­ro­wa­na mię­dzy inny­mi Nagro­dą im. Ryszar­da Kapu­ściń­skie­go (dwu­krot­nie), Ange­lu­sem, Nagro­dą Médi­cis i Nagro­dą Oxfam Novib/PEN.

Andrzej Muszyński

Andrzej Muszyń­ski to jeden z naj­cie­kaw­szych pol­skich auto­rów mło­de­go poko­le­nia – zaj­mu­je się nie tyl­ko pisa­niem repor­ta­ży, ale tak­że opo­wia­dań i powie­ści. Zarów­no w jed­nym, jak i dru­gim gatun­ku bar­dzo dobrze sobie radzi i jest doce­nia­ny przez kry­ty­ków. Ponad­to jego tek­sty cechu­je duży roz­rzut tema­tycz­ny – Muszyń­ski nie sku­pia się na jed­nym rejo­nie geo­gra­ficz­nym czy frag­men­cie kul­tu­ry. Debiu­tanc­ki repor­taż poświę­cił pró­bom zna­le­zie­nia gra­ni­cy Połu­dnia. W książ­ce opi­sy­wał zarów­no kra­jo­bra­zy Azji, jak i Ame­ry­kę Połu­dnio­wą i Afry­kę. W kolej­nym repor­ta­żu, „Cyklo­nie”, skie­ro­wał swo­ją uwa­gę ku Bir­mie. Książ­ka była kon­se­kwen­cją dzie­wię­ciu podró­ży do jed­ne­go z naj­bar­dziej odizo­lo­wa­nych miejsc na świe­cie, na doda­tek doświad­czo­ne­go krwa­wym reżimem.

Kup ebo­oka na Woblink.com

W spe­cjal­nych cenach zna­la­zło się prze­szło 120 e‑booków! Pro­mo­cja na Woblin­ku trwa tyl­ko do 19 lute­go, nie ma zatem na co czekać!

Znajdź pro­mo­cję na Woblink.com

Tekst spon­so­ro­wa­ny

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy