Aktualności Ekranizacje

Szwedzi przygotowują nową serialową adaptację Ronji, córki zbójnika Astrid Lindgren

Kul­to­wa powieść szwedz­kiej pisar­ki Astrid Lind­gren, Ron­ja, cór­ka zbój­ni­ka, ostat­nim razem zna­la­zła dro­gę na ekra­ny tele­wi­zo­rów za spra­wą słyn­ne­go japoń­skie­go Stu­dia Ghi­bli. Ani­mo­wa­ny serial z 2014 cie­szył się głów­nie pozy­tyw­ny­mi opi­nia­mi. Czy podob­ny suk­ces odnie­sie nowa adap­ta­cja dzie­cię­cej histo­rii? Tym razem Szwe­dzi bio­rą spra­wy we wła­sne ręce. Powsta­je dwu­se­zo­no­wy serial na zle­ce­nie Nor­dic Enter­ta­in­ment Group.

Ron­ja, cór­ka zbój­ni­ka jest jed­ną naj­bar­dziej zna­nych powie­ści Astrid Lind­gren. Po raz pierw­szy uka­za­ła się w Szwe­cji w 1981. Od tam­te­go cza­su prze­tłu­ma­czo­na zosta­ła na oko­ło 40 języ­ków. Głów­ny­mi tema­ta­mi książ­ki są przy­jaźń, lojal­ność i posza­no­wa­nie natury.

Pięk­na i wzru­sza­ją­ca opo­wieść o dzie­ciach dwóch zwal­cza­ją­cych się hersz­tów zbój­ni­ków, Ron­ji i Bir­ku. Miesz­ka­ją oni w sta­rym zam­ku, a dni spę­dza­ją w wiel­kim lesie, w któ­rym żyją dzi­kie konie, a tak­że okrut­ne Wie­trzy­dła, Sza­ru­chy i Mgłow­ce zagra­ża­ją­ce ich życiu. Począt­ko­wa wro­gość Ron­ji i Bir­ka prze­mie­nia się w przy­jaźń, a potem w miłość. Dzię­ki sile tego uczu­cia uda­je im się dopro­wa­dzić do pojed­na­nia zatwar­dzia­łych zbój­ni­ków, gło­si opis pol­skie­go wyda­nia powieści.

Przed­się­bior­stwo Nor­dic Enter­ta­in­ment Gro­up sprzy­mie­rzy­ło się z wytwór­nią Film­lan­ce Inter­na­tio­nal i w ści­słej współ­pra­cy z zarzą­dza­ją­cą pra­wa­mi do twór­czo­ści pisar­ki fir­mą The Astrid Lind­gren Com­pa­ny przy­go­to­wu­je nową adap­ta­cję Ron­ji, cór­ki zbój­ni­ka. Plan zakła­da stwo­rze­nie seria­lu, na któ­ry zło­ży się 12 odcin­ków roz­bi­tych na dwa sezony.

W chwi­li obec­nej trwa­ją zakro­jo­ne na sze­ro­ką ska­lę poszu­ki­wa­nia odtwór­czy­ni głów­nej roli. Twór­cy pro­wa­dzą prze­słu­cha­nia w całej Szwecji.

Sce­na­riusz adap­ta­cji Ron­ji, cór­ki zbój­ni­ka pisze Hans Rosen­feldt, twór­ca gło­śne­go seria­lu kry­mi­nal­ne­go Most nad Sun­dem. Obraz wyre­ży­se­ru­je Lisa James Lars­son. Pre­mie­ra pierw­sze­go sezo­nu pla­no­wa­na jest na 2023. Serial będzie do obej­rze­nia na plat­for­mie Via­play, któ­rej usłu­gi od tego roku dostęp­ne są rów­nież w Polsce.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy