Aktualności Ekranizacje

Neil Gaiman ujawnił kolejną gwiazdę powstającego właśnie serialu Dobry omen

W 1990 roku z połą­czo­nych sił Neila Gaima­na i Terry’ego Prat­chet­ta wyszła nie­tu­zin­ko­wa opo­wieść o anty­chry­ście, zbli­ża­ją­cej się apo­ka­lip­sie i wysłan­ni­kach nie­ba i pie­kła ogar­nia­ją­cych cały ten baj­zel. Dobry omen w zało­że­niu paro­diu­je serię kul­to­wych hor­ro­rów z lat 70-tych, pt. Omen. W 2019 roku na ekra­nach tele­wi­zo­rów będzie­my mogli zoba­czyć seria­lo­wą adap­ta­cję powie­ści. Neil Gaiman na Twit­te­rze zdra­dził nazwi­sko kolej­ne­go akto­ra, któ­ry dołą­czył do eki­py nagraniowej.

W obsa­dzie Dobre­go ome­nu jest już kil­ku uzna­nych arty­stów. Wystar­czy wspo­mnieć, że w rolę Azi­ra­fa­la wcie­li się Micha­el She­en, nato­miast Crow­leya zagra nie­zrów­na­ny David Ten­nant. Zdję­cia seria­lu powo­li dobie­ga­ją koń­ca. Do eki­py dołą­czył nie­daw­no Nick Offer­man zna­ny z seria­lu Parks and Recre­ation, gdzie wcie­la się w Rona Swan­so­na. W Dobrym ome­nie aktor zagra amba­sa­do­ra Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­re­go syn jest myl­nie uzna­wa­ny za antychrysta.

Gdy­byś powie­dział mi, kie­dy po raz pierw­szy czy­ta­łem Dobry omen we wcze­snych latach 90-tych, że pew­ne­go dnia odwie­dzę Połu­dnio­wą Afry­kę by chi­cho­tać razem z Neilem Gaima­nem, oglą­da­jąc na lap­to­pie mate­ria­ły z Docto­ra Who i taniec Davi­da Fro­sta, bo zosta­ła przy­dzie­lo­na mi rola w adap­ta­cji rze­czo­nej książ­ki, naj­praw­do­po­dob­niej zapro­po­no­wał­bym odku­pie­nie od cie­bie tego, co pali­łeś, zażar­to­wał Nick Offerman.

Jest wspa­nia­łym arty­stą. W Dobrym ome­nie będzie musiał powie­dzieć wie­le kwe­stii, któ­re dla czło­wie­ka są nie­moż­li­we do wymó­wie­nia z kamien­ną twa­rzą. Na szczę­ście Nick nie do koń­ca jest czło­wie­kiem, sko­men­to­wał Neil Gaiman.

Dobry omen opo­wia­da o pró­bach anio­ła Azi­ra­fa­la i demo­na Crow­leya sabo­to­wa­nia nad­cią­ga­ją­cej apo­ka­lip­sy. Te nad­na­tu­ral­ne isto­ty nie wyobra­ża­ją sobie bowiem koń­ca świa­ta, zwłasz­cza teraz, kie­dy tak bar­dzo roz­sma­ko­wa­ły się w wyga­dach życia w Anglii. Serial jest pro­du­ko­wa­ny na zle­ce­nie Ama­zo­nu i w 2019 roku będzie dostęp­ny w usłu­dze Pri­me Video w ponad 200 kra­jach, praw­do­po­dob­nie rów­nież w Pol­sce, jak to mia­ło miej­sce przy adap­ta­cji Ame­ry­kań­skich bogów Neila Gaimana.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy