Ekranizacje Zapowiedzi

Główna rola w serialowym prequelu Wiedźmina osadzona

Wiedź­min pro­duk­cji Net­flik­sa oka­zał się być ogrom­nym suk­ce­sem, przy­cią­ga­jąc ponad 75 milio­nów widzów w prze­cią­gu mie­sią­ca od pre­mie­ry. Zdję­cia na pla­nie dru­gie­go sezo­nu seria­lu są w toku. Nie jest to jed­nak jedy­na pro­duk­cja Net­flik­sa eks­plo­ru­ją­ca wiedź­miń­skie uni­wer­sum. Cze­ka­my na ani­mo­wa­ną Zmo­rę wil­ka opo­wia­da­ją­cą o pery­pe­tiach Vese­mi­ra, zaawan­so­wa­ne pra­ce trwa­ją tak­że nad pre­qu­elem Wiedź­mi­na, zaty­tu­ło­wa­nym Blo­od Ori­gin. Pozna­li­śmy nazwi­sko głów­nej aktor­ki produkcji.

Akcja seria­lu The Wit­cher: Blo­od Ori­gin roz­gry­wać ma się na 1200 lat przed wyda­rze­nia­mi z sagi Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Twór­cy seria­lu pla­nu­ją opo­wie­dzieć histo­rię pierw­szych prób stwo­rze­nia mutan­ta będą­ce­go pro­to­ty­pem dla wiedź­mi­nów oraz przy­bli­żyć zda­rze­nia, któ­re dopro­wa­dzi­ły do legen­dar­nej koniunk­cji sfer, w wyni­ku któ­rej świa­ty ludzi, elfów i potwo­rów połą­czy­ły się w jeden.

Ser­wis „Deadli­ne” poin­for­mo­wał, że głów­ną rolę w powsta­ją­cym wła­śnie seria­lu dosta­ła Jodie Tur­ner-Smith, bry­tyj­ska aktor­ka, któ­ra gra­ła mię­dzy inny­mi w Night­fly­ers, Queen & Slim czy Ostat­nim okrę­cie. Przyj­dzie jej w Blo­od Ori­gin wcie­lić się w postać elfiej wojow­nicz­ki, obda­rzo­nej nie­ziem­skim gło­sem Éile, któ­ra posta­na­wia opu­ścić swój klan, by zostać wędrow­nym muzy­kiem. Nie­ocze­ki­wa­ne wyda­rze­nia roz­gry­wa­ją­ce się na kon­ty­nen­cie spra­wią jed­nak, że będzie zmu­szo­na wró­cić na dro­gę mie­cza w poszu­ki­wa­niu zemsty i odkupienia.

The Witxher: Blo­od Ori­gin ma zamknąć się w sze­ściu odcin­kach. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są Lau­ren Schmidt His­srich i Dec­lan de Bar­ra. Ten dru­gi peł­ni też funk­cję show­run­ne­ra. Andrzej Sap­kow­ski został zapro­szo­ny do udzia­łu w pro­duk­cji w roli kon­sul­tan­ta kre­atyw­ne­go. Pro­du­cen­ta­mi wyko­naw­czy­mi są: Jason Brown i Sean Daniel z Hive­mind oraz Tomek Bagiń­ski i Jarek Saw­ko z Pla­ti­ge Films.

źró­dło deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy