Ekranizacje

Wołanie kukułki jako serial!

Gwiaz­da J.K. Row­ling świe­ci ostat­nio wyjąt­ko­wo jasnym świa­tłem. Fani autor­ki docze­ka­li się sztu­ki oraz zara­zem ósme­go tomu Har­ry­’e­go Pot­te­ra, czy­li “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”, do kin tra­fią “Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” (a zapo­wie­dzia­ne są dwa kolej­ne filmy).

Do tego dołą­czy teraz serial BBC, któ­ry jed­nak nie będzie poświę­co­ny mło­de­mu cza­ro­dzie­jo­wi, a Cor­mo­ra­no­wi Stri­ke­’o­wi. To boha­ter serii ksią­żek wyda­wa­nych przez Row­ling pod pseu­do­ni­mem Rober­ta Galbraitha.

Do tej pory uka­za­ły się trzy tomy, któ­re będą odpo­wia­da­ły sied­miu odcin­kom seria­lu. W postać Cor­mo­ra­na Stri­ke­’a wcie­li się Tom Bur­ke. Pisar­ka jest zachwy­co­na tym wybo­rem. Serial ma docze­kać się emi­sji pod koniec roku 2017, pra­ce nad nim rusza­ją lada chwila.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy