Ekranizacje Zapowiedzi

Zadziwiający Maurycy na wielkim ekranie!

Zna­ko­mi­ta wia­do­mość dla miło­śni­ków sir Ter­ry­’e­go Prat­chet­ta. Gło­su kocu­ro­wi udzie­li Hugh Laurie.

Zadzi­wia­ją­cy Mau­ry­cy i jego edu­ko­wa­ne gry­zo­nie” to powieść, za któ­rą Ter­ry Prat­chett otrzy­mał m.in. Car­ne­gie Medal za naj­lep­szą książ­kę dla mło­dych czy­tel­ni­ków. Pomi­mo wie­lu róż­nych ozna­czeń, sir Ter­ry zawsze pod­kre­ślał, że to z tej nagro­dy był naj­bar­dziej dumny.

Rudzie­lec Mau­ry­cy nie tyl­ko jest samo­świa­do­mym kotem, ale też zade­cy­do­wał, że nie wol­no zja­dać nicze­go, co mówi, zaprzy­jaź­nił się więc z eki­pą szczu­rów, któ­re podob­nie jak on zyska­ły inte­li­gen­cję dzię­ki odpad­kom z Nie­wi­docz­ne­go Uni­wer­sy­te­tu. Fakt, że powieść zosta­ła skie­ro­wa­na do mło­dych czy­tel­ni­ków nie zna­czy jed­nak, że nie zachwy­cą się nią też doro­śli czytelnicy.

W 2022 roku tra­fi do kin “The Ama­zing Mau­ri­ce, a Sky Ori­gi­nal”. Film powsta­nie w kopro­duk­cji Ulys­ses Film­pro­duk­tion oraz Can­ti­le­ver Media i będzie to ani­ma­cja dla całej rodzi­ny. W roli głów­nej kota Mau­ry­ce­go usły­szy­my Hugh Lau­rie­go, a part­ne­ro­wać mu na ekra­nie będą Emi­lia Clar­te, David Thew­lis, Himesh Patel, Gem­ma Arter­ton oraz Hugh Bonneville.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy