Aktualności Ekranizacje

Główną rolę w słuchowisku na podstawie serii komiksów Sandman obejmie James McAvoy

Liczą­ca sie­dem­dzie­siąt pięć nume­rów komik­so­wa saga Sand­man autor­stwa Neila Gaima­na już za kil­ka mie­się­cy dostęp­na będzie w for­mie słu­cho­wi­ska. Pro­duk­cja nale­żą­ce­go do Ama­zo­nu Audi­ble może oka­zać się zna­ko­mi­tą oka­zją do odświe­że­nia sobie monu­men­tal­nej histo­rii Mor­fe­usza przed seria­lo­wą adap­ta­cją Net­flik­sa, o któ­rej nadal nie­ste­ty cisza. W ostat­nim cza­sie „The Hol­ly­wo­od Repor­ter” zapre­zen­to­wał obsa­dę słuchowiska.

W rolę głów­ną, tytu­ło­we­go Sand­ma­na, ina­czej Sen czy Mor­fe­usza, wcie­li się James McA­voy. Obok hol­ly­wo­odz­kiej gwiaz­dy w słu­chaw­kach usły­szy­my gło­sy Andy’ego Ser­ki­sa (Kruk Mat­thew), Micha­ela She­ena (Lucy­fer), Justin Vivian Bond (Pożą­da­nie), Kat Den­nings (Śmierć), Taro­na Eger­to­na (John Con­stan­ti­ne), Miriam Mar­go­ly­es (Roz­pacz), Josie Law­ren­ce (Sza­lo­na Het­tie) i innych. Peł­ną obsa­dę moż­na podej­rzeć na plakacie.

Cie­szyć może, że w pro­jekt zaan­ga­żo­wa­ny jest Neil Gaiman i to w bar­dzo bli­ski spo­sób. Nie dość, że jest pro­du­cen­tem wyko­naw­czym słu­cho­wi­ska, to jesz­cze peł­nić będzie rolę narratora.

Praw­dzi­wie wyjąt­ko­wa obsa­da nada temu kul­tu­ro­we­mu feno­me­no­wi nowe życie. Jeste­śmy zaszczy­ce­ni, mogąc pra­co­wać u boku Neila Gaima­na i DC nad dogłęb­nie imer­syj­ną adap­ta­cją, któ­rą fani i słu­cha­cze poko­cha­ją, o czym jeste­śmy cał­ko­wi­cie prze­ko­na­ni, powie­dział David Blum, redak­tor naczel­ny Audi­ble Originals.

Pierw­sza część słu­cho­wi­ska, obej­mu­ją­ca nastę­pu­ją­ce histo­rie: „Pre­lu­dia i Nok­tur­ny”, „Dom Lalek”, „Kra­ina Snów” dostęp­na będzie 15 lip­ca. Już teraz moż­na ją jed­nak zama­wiać w przed­sprze­da­ży na stro­nie Audi­ble

źró­dło hollywoodreporter

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy