Ekranizacje Zapowiedzi

Szósty sezon Outlandera będzie miał premierę dopiero w 2022

Pią­ty sezon cie­szą­ce­go się ogrom­ną popu­lar­no­ścią seria­lu Outlan­der, opar­te­go na serii powie­ścio­wej Dia­ny Gabal­don, zade­biu­to­wał w ame­ry­kań­skiej tele­wi­zji w lutym 2020. Na kon­ty­nu­ację przyj­dzie nam wszyst­kim tro­chę pocze­kać. Pra­ce na pla­nie zosta­ły opóź­nio­ne przez sytu­ację pan­de­micz­ną. Sta­cja tele­wi­zyj­na Starz poda­ła już do wia­do­mo­ści, że pre­mie­ra szó­ste­go sezo­nu zapla­no­wa­na jest na 2022.

Pan­de­mia COVID-19 wpły­nę­ła nie tyl­ko na póź­niej­szą datę pre­mie­ry kolej­nych przy­gód Cla­ire i Jamie­go w kolo­nial­nej Ame­ry­ce. Według pier­wot­nych pla­nów szó­sty sezon miał skła­dać się z dwu­na­stu odcin­ków. Twór­cy posta­no­wi­li jed­nak skró­cić go do ośmiu. War­to tu od razu wspo­mnieć, że pierw­szy odci­nek szó­ste­go sezo­nu będzie trwał pół­to­rej godzi­ny, czy­li wycho­dzi tak, jak­by­śmy w rze­czy­wi­sto­ści dosta­li dzie­więć odcinków.

Krę­ce­nie w 2021 roku posta­wi­ło przed nami kil­ka wyzwań, któ­re zmu­si­ły nas do decy­zji o skró­ce­niu sezo­nu, aby jak naj­szyb­ciej zapew­nić fanom naj­bar­dziej inten­syw­ne i dyna­micz­ne wido­wi­sko, powie­dział show­run­ner Outlan­de­ra, Mat­thew B. Roberts.

Sta­cja Starz zamie­rza jed­nak wyna­gro­dzić widzom nie­co krót­szy sezon szó­sty. Dla­te­go kolej­ny będzie odpo­wied­nio dłuż­szy. Zapo­wie­dzi twór­ców wska­zu­ją, że siód­my sezon będzie skła­dał się z aż szes­na­stu odcinków.

Zbli­ża­ją­cy się sezon Outlan­de­ra opar­ty będzie na szó­stym tomie serii Dia­ny Gabal­don, zaty­tu­ło­wa­nym Tchnie­nie śnie­gu i popio­łu. Opo­wie o kolej­nych pery­pe­tiach Cla­ire i Jamie­go oraz ich naj­bliż­szych, sta­ra­ją­cych się uło­żyć sobie życie w Pół­noc­nej Karo­li­nie w przeded­niu zbli­ża­ją­cej się szyb­kim kro­kiem rewolucji.

W rolach głów­nych ponow­nie zoba­czy­my Caitrio­na Bal­fe i Sama Heu­gha­na jako Cla­ire i Jamie­go oraz Sophie Skel­ton w roli Brian­ny, Richar­da Ran­ki­na wcie­la­ją­ce­go się w Roge­ra i Joh­na Bel­la jako Iana. Może­my też liczyć na ple­ja­dę nowych bohaterów.

źró­dło: deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy