Ekranizacje

Netflix ożywi Conana Barbarzyńcę na małych ekranach

Cona­na Bar­ba­rzyń­cę powo­łał do życia Robert E. Howard w serii opo­wia­dań publi­ko­wa­nych w maga­zy­nie „Weird Tales” w latach trzy­dzie­stych ubie­głe­go wie­ku. Póź­niej o słyn­nym cyme­ryj­czy­ku pisa­li inni auto­rzy, ale to wła­śnie dzie­ła Howar­da, jako pierw­sze, kształ­to­wa­ły póź­niej­szych twór­ców fan­ta­sty­ki spod zna­ku mie­cza i magii.

Przy­go­dy Cona­na Bar­ba­rzyń­cy chęt­nie prze­no­szo­ne były na inne media. Naj­bar­dziej zna­nym jest film z 1982 roku opar­ty o opo­wia­da­nia Czar­ny kolos, Wie­ża sło­nia, Naro­dzi się wiedź­ma i Dom pełen łotrów. Nosił tytuł Conan Bar­ba­rzyń­ca, a głów­ną rolę zagrał w nim Arnold Schwa­rze­neg­ger. Dwa lata póź­niej powsta­ła kon­ty­nu­acja zaty­tu­ło­wa­na Conan Nisz­czy­ciel. W 2011 przy­go­dy Cona­na zosta­ły odświe­żo­ne na wiel­kich ekra­nach. Tym razem w poryw­cze­go bar­ba­rzyń­cę wcie­lił się Jason Mamoa. Poza fil­mo­wy­mi adap­ta­cja­mi opo­wia­dań Howar­da, Conan poja­wiał się w licz­nych seria­lach, komik­sach i grach komputerowych.

Według ostat­nich donie­sień por­ta­lu „Deadli­ne” pra­wa do wyko­rzy­sta­nia posta­ci Cona­na i zaadap­to­wa­nia jego przy­gód opi­sy­wa­nych przez Rober­ta E. Howar­da nabył Net­flix. Umo­wa obej­mu­je pozwo­le­nie na two­rze­nie fil­mów i seria­li, zarów­no aktor­skich, jak i animowanych.

Na pierw­szy ogień idzie serial aktor­ski. Aktu­al­nie Net­flix poszu­ku­je dla pro­duk­cji show­run­ne­ra oraz reży­se­ra. Wia­do­mo, że rolę pro­du­cen­tów wyko­naw­czych peł­nić będą Fre­drik Malm­berg i Mark Wheeler.

źró­dło: deadline

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy