Ekranizacje

Remigiusz Mróz zapowiada serial i nową książkę!

Remi­giusz Mróz to postać nader cie­ka­wa. Poja­wił się nagle w 2013 roku z pierw­szą książ­ką i rów­nie nagle stał się jed­ną z naj­więk­szych gwiazd pol­skiej lite­ra­tu­ry sen­sa­cyj­nej. W stycz­niu skoń­czy trzy­dzie­ści jeden lat, a na kon­cie ma już dwa­dzie­ścia czte­ry powie­ści! To daje sześć ksią­żek rocz­nie (przy oka­zji pre­mie­ry jed­nej z nich prze­pro­wa­dzi­li­śmy wywiad któ­ry znaj­dzie­cie tutaj). Mróz jest na fali, tem­pa nie zwal­nia. W listo­pa­dzie poja­wi się kolej­ny jego tytuł – kon­ty­nu­acja Wotum nie­uf­no­ści. Co wię­cej na pod­sta­wie tej wła­śnie serii powsta­nie wkrót­ce serial. Za kame­rą sta­nie nie byle kto, bo twór­ca pierw­sze­go sezo­nu Bel­fra i fil­mu Bogo­wie.

Wotum nie­uf­no­ści zosta­ło wyda­ne 11 stycz­nia 2017 roku. Wydaw­ca na okład­ce rekla­mu­je powieść jako pol­skie House of Cards. Tytuł wzo­rem pozo­sta­łych ksią­żek Mro­za szyb­ko stał się best­sel­le­rem. Wotum nie­uf­no­ści śle­dzi poczy­na­nia mar­sza­łek sej­mu Darii Sey­dy oraz mło­de­go pra­wi­co­we­go poli­ty­ka Patry­ka Hau­era. Mimo, że dzie­li ich wła­ści­wie wszyst­ko, znaj­du­ją się w tak róż­nych obo­zach jak to tyl­ko moż­li­we, to łączy ich jed­na spra­wa, spi­sek, któ­ry potęż­nie zatrzę­sie sce­ną poli­tycz­ną. Mróz wcze­śniej­szy­mi książ­ka­mi poka­zał, ze świet­nie czu­je się w kry­mi­na­łach oraz thril­le­rach praw­ni­czych. Seria W krę­gach wła­dzy udo­wad­nia, że rów­nież poli­ti­cal fic­tion jest dla nie­go podat­nym grun­tem. A już 8 listo­pa­da fanom Mro­za przyj­dzie zmie­rzyć się z dru­gim tomem, czy­li Więk­szo­ścią bezwzględną.

Autor naj­bar­dziej zna­ny jest chy­ba z serii powie­ścio­wych opo­wia­da­ją­cych losy komi­sa­rza For­sta oraz Joan­ny Chył­ki. W zeszłym roku Remi­giusz Mróz infor­mo­wał, że trwa­ją przy­miar­ki do pro­duk­cji seria­li tele­wi­zyj­nych opar­tych o jego kano­nicz­ne serie. Oka­zu­je się jed­nak, że fani szyb­ciej zoba­czą aktor­ską wer­sję Wotum nieufności.

Kil­ka dni temu pisarz na swo­im autor­skim fanpage’u poin­for­mo­wał, że Sey­da i Hau­er oprócz dru­gie­go tomu, docze­ka­ją się seria­lo­wej ekra­ni­za­cji! oraz Wszyst­kie zna­ki na nie­bie i zie­mi wska­zu­ją, że wła­śnie ten serial zoba­czy­my na ekra­nach jako pierwszy.

Wotum nie­uf­no­ści wyre­ży­se­ru­je Łukasz Pal­kow­ski, któ­ry odpo­wia­da za takie pro­duk­cje jak pierw­szy sezon Bel­fra, film Bogo­wie czy obraz Naj­lep­szy z Jaku­bem Gier­sza­łem w roli głów­nej. Póki co nie­zna­na jest ani obsa­da, ani data pre­mie­ry seria­lu. Co do losów pozo­sta­łych ekra­ni­za­cji, jak na razie Remi­giusz Mróz milczy.

źró­dło fan­pa­ge auto­ra, zdję­cia fan­pa­ge autora

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy