Ekranizacje Zapowiedzi

HBO kupiło prawa do zekranizowania Chama z kulą w głowie Ziemowita Szczerka

HBO może pochwa­lić się stwo­rze­niem wie­lu świet­nych seria­li. Znaj­du­ją się wśród nich rów­nież pol­skie pro­duk­cje. War­to tu wymie­nić cho­ciaż­by Wata­hę, zna­ko­mi­ty kry­mi­nał o biesz­czadz­kich straż­ni­kach gra­nicz­nych czy kapi­tal­ną adap­ta­cję powie­ści Jaku­ba Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł w reży­se­rii Krzysz­to­fa Sko­niecz­ne­go. Wkrót­ce bazę pol­skich pro­duk­cji HBO zasi­lić może seria­lo­wa wer­sja Cha­ma z kulą w gło­wie Zie­mo­wi­ta Szczerka.

Pra­wa do zekra­ni­zo­wa­nia wyda­ne­go w 2020 kry­mi­na­łu noir roz­gry­wa­ją­ce­go się w alter­na­tyw­nej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej nigdy nie doszło do dru­giej woj­ny świa­to­wej zaku­pi­ło HBO Euro­pe. O tym fak­cie poin­for­mo­wał Zie­mo­wit Szcze­rek, autor powie­ści, na swo­im pro­fi­lu na Facebooku:

Akcja Cha­ma z kulą w gło­wie roz­gry­wa się głów­nie w War­sza­wie, jest to jed­nak War­sza­wa zupeł­nie róż­na od tej, jaką zna­my. Do dru­giej woj­ny świa­to­wej nie doszło, sto­li­ca Pol­ski nigdy nie zosta­ła zrów­na­na z zie­mią, życie mogło toczyć się dalej nie­prze­rwa­nym torem. Mimo to Euro­pę, w tym i Pol­skę, tra­wią zupeł­nie inne problemy.

Zie­mo­wit Szcze­rek w wypo­wie­dzi udzie­lo­nej ser­wi­so­wi Wir­tu­al­ne Media zazna­czył, że nie lada wyzwa­niem dla HBO będzie wynie­sie­nie jego wizji świa­ta poza powie­ścio­we strony.

Na przy­kład cala dziel­ni­ca w War­sza­wie, zapro­jek­to­wa­na przez Szu­kal­skie­go, musi rzu­cić na kola­na. Albo samo­cho­dy mar­ki Piast. Czy po pro­stu przed­wo­jen­na War­sza­wa, któ­ra nie tyl­ko prze­trwa­ła, ale i się roz­bu­do­wa­ła w duchu i kie­run­ku nada­nym przez przed­wo­jen­na Pol­skę. To może być bar­dzo cie­ka­we, powie­dział Wir­tu­al­nym Mediom Zie­mo­wit Szczerek.

Cham z kulą w gło­wie, Zie­mo­wit Szczerek

Posłu­chaj, dru­giej woj­ny świa­to­wej nie było.

War­sza­wa nigdy nie zosta­ła znisz­czo­na, dzi­siaj pod łuka­mi trium­fal­ny­mi spa­ce­ru­ją Pola­cy, Żydzi i Ukra­iń­cy. War­sza­wa – Buenos Aires Sło­wiańsz­czy­zny – swe­go tan­ga niko­mu nie szczędzi.

Ale teraz, teraz to mia­sto, któ­re nie prze­gra­ło, spły­wa krwią. Uli­ca szep­cze o Kubie Hie­ro­gli­fie i spi­sku taj­nych sto­wa­rzy­szeń. Kolej­ne tru­py bez głów wala­ją się po uli­cach, a świat pogrą­ża się w chaosie.

Kary, słu­chaj, to spra­wa dla cie­bie. Ten ktoś zabi­ja rów­nie dobrze jak ty. I chce z tobą wyrów­nać rachun­ki. Kary, ty jesteś bękart, zdraj­ca i dezer­ter. Ale jesteś też detek­tyw, więc rusz tyłek i zaj­mij się tym. Prze­stań chlać i wsta­waj. Tru­py nie będą czekać.

źró­dło: wirtualnemedia/profilautora/wydawnictwo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy