Zapowiedzi

Hashtag Remigiusza Mroza w lipcu!

W to, że Remi­giusz Mróz wyda kolej­ną książ­kę i że wyda­rzy się to szyb­ciej niż póź­niej raczej nikt nie wąt­pił. Zwłasz­cza, że już w kwiet­niu poja­wi­ły się pierw­sze prze­cie­ki na temat pro­jek­tu Hash­tag. Wydaw­ca ofi­cjal­nie wie­ści potwier­dził i ogło­sił przy oka­zji datę premiery.

Na pod­sta­wie wyciek­nię­te­go w kwiet­niu tytu­łu zga­dy­wa­no, że być może będzie­my mieć tym razem do czy­nie­nia z powie­ścią skie­ro­wa­ną do tro­chę młod­szej gru­py odbior­ców, aktyw­nie spę­dza­ją­cych czas w mediach spo­łecz­no­ścio­wych nasto­lat­ków, i że przy oka­zji będzie ona swo­istą prze­stro­gą przed nie­bez­pie­czeń­stwa­mi cza­ją­cy­mi się w sie­ci. Oczy­wi­ście wysnu­wa­nie takich wnio­sków na pod­sta­wie same­go tyl­ko tytu­łu, to tro­chę tak, jak wró­że­nie z fusów znaj­du­ją­cych się w fili­żan­ce wciąż peł­nej her­ba­ty. Praw­do­po­dob­nie nasi wiesz­cze nie­co się pomy­li­li. Tak wyni­ka z zapre­zen­to­wa­ne­go opisu.

Jed­na prze­sył­ka zmie­ni­ła jej życie

Two­ja pacz­ka już na cie­bie cze­ka!” – brzmia­ła wia­do­mość, któ­ra wyda­wa­ła się zwy­kłą pomył­ką. Tesa nie spo­dzie­wa­ła się żad­nej prze­sył­ki, nicze­go nie zama­wia­ła w sie­ci – a nawet gdy­by to zro­bi­ła, z pew­no­ścią nie wybra­ła­by dosta­wy do pacz­ko­ma­tu. Jeśli nie musia­ła, nie wycho­dzi­ła z domu.

Posta­no­wi­ła jed­nak spraw­dzić tajem­ni­czą prze­sył­kę – i oka­za­ło się to naj­więk­szym błę­dem, jaki kie­dy­kol­wiek popeł­ni­ła. Wpa­dła bowiem w spi­ra­lę zda­rzeń, któ­ra mia­ła zupeł­nie odmie­nić jej życie…

Gdy Tesa na nowo odkry­wa swo­ją prze­szłość, przez media spo­łecz­no­ścio­we prze­ta­cza się nowy trend. Kolej­ni inter­nau­ci zamiesz­cza­ją wpi­sy z hash­ta­giem #apsy­da. I nie było­by w tym nic dziw­ne­go, gdy­by nie fakt, że oso­by te od lat uzna­wa­ne były za zaginione…
(źró­dło opi­su: wydawca)

Hash­tag zda­je się więc być thril­le­rem nie­ko­niecz­nie skie­ro­wa­nym tyl­ko do mło­dzie­ży. Tema­ty­ka mediów spo­łecz­no­ścio­wych może być rze­czy­wi­ście bliż­sza mło­dym ludziom, nadal jed­nak histo­ria powin­na porwać rów­nież star­sze­go czy­tel­ni­ka, zwłasz­cza że książ­ką zachwy­ca­ją się już cho­ciaż­by redak­tor naczel­ny „Play­boya” czy Syl­wia Chut­nik, a to solid­ne reko­men­da­cje. Jak to wyglą­da w rze­czy­wi­sto­ści, dowie­my się 18 lip­ca – wte­dy powieść ma pre­mie­rę. Książ­kę może­cie zaku­pić m.in. tutaj.

Rąbek tajem­ni­cy zosta­nie uchy­lo­ny już dzi­siaj. W mediach spo­łecz­no­ścio­wych będzie moż­na wysłu­chać pierw­sze­go frag­men­tu powie­ści. Po szcze­gó­ły odsy­ła­my na fan­pa­ge Czwar­ta Stro­na Kryminału.

Codzien­nie użyt­kow­ni­cy Twit­te­ra wysy­ła­ją oko­ło pię­ciu­set milio­nów tweetów.
Gdy­by nawet kil­ka z nich pocho­dzi­ło od osób zagi­nio­nych, nigdy byśmy ich nie dostrzegli.

Nasz wywiad z Remi­giu­szem Mro­zem znaj­dzie­cie tutaj:

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy