Ekranizacje Zapowiedzi

Remigiusz Mróz zapowiedział serial na podstawie cyklu powieściowego o Gerardzie Edlingu

Seria­lo­wa Chył­ka oka­za­ła się być tak wiel­kim suk­ce­sem, że TVN Play­er posta­wi­ło na kolej­ny cykl powie­ścio­wy Remi­giu­sza Mro­za. Autor zdra­dził na swo­im Face­bo­oku, że już nie­ba­wem spo­dzie­wać się może­my adap­ta­cji pery­pe­tii Gerar­da Edlin­ga, eks­cen­trycz­ne­go byłe­go pro­ku­ra­to­ra i spe­cja­li­sty w zakre­sie komu­ni­ka­cji niewerbalnej.

Dru­gą po Chył­ce ekra­ni­za­cją będzie serial na pod­sta­wie cyklu z Gerar­dem Edlin­giem – i poja­wi się jako pro­duk­cja Play­er Ori­gi­nal na player.pl szyb­ciej, niż moż­na by przy­pusz­czać, ogło­sił Remi­giusz Mróz.

Czas na Behawiorystę!

Dru­gą po Chył­ce ekra­ni­za­cją będzie serial na pod­sta­wie cyklu z Gerar­dem Edlin­giem – i poja­wi się…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Remi­giu­sza Mró­za Czwar­tek, 15 kwiet­nia 2021

O pro­duk­cji nie­wie­le na chwi­lę obec­ną wia­do­mo. TVN Play­er nie ma jej jesz­cze w zapo­wie­dziach. Remi­giusz Mróz też posta­no­wił żad­nych szcze­gó­łów nie zdra­dzać. Napo­mknął jedy­nie, że w roli głów­nej zoba­czy­my akto­ra „zna­ne­go, cenio­ne­go i lubia­ne­go”. Nam pozo­sta­je póki co jedy­nie zga­dy­wać, kogo mógł mieć na myśli.

Zagad­ką pozo­sta­je rów­nież tytuł pro­duk­cji. Sta­wia­my, że będzie to po pro­stu Beha­wio­ry­sta. Dodat­ko­wo, jeśli spoj­rzeć na ostat­nie pro­duk­cje TVN Play­er, może­my przy­pusz­czać, że pierw­szy sezon będzie się skła­dał z sied­miu oko­ło czter­dzie­sto­mi­nu­to­wych odcinków.

Na potwier­dzo­ne infor­ma­cje przyj­dzie nam jesz­cze chwi­lę pocze­kać. Sko­ro jed­nak Remi­giusz Mróz dostał pozwo­le­nie na pusz­cze­nie far­by, to moż­li­we, że i ofi­cjal­na zapo­wiedź wkrót­ce zosta­nie pusz­czo­na w Polskę.

Nowy serial dołą­czy do roz­ra­sta­ją­cej się wciąż biblio­te­ki pro­duk­cji opar­tych na książ­kach pol­skich auto­rów, zre­ali­zo­wa­nych przez TVN Play­er. Mogli­śmy już oglą­dać tele­wi­zyj­ne adap­ta­cje powie­ści Remi­giu­sza Mro­za (Chył­ka), Kata­rzy­ny Bon­dy (Żywio­ły Saszy) czy Igo­ra Brej­dy­gan­ta (Szadź). Zapo­wie­dzia­na też zosta­ła ostat­nio Ska­za­na na moty­wach książ­ki Ewy Ornackiej.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy