Aktualności Ekranizacje

Jason Momoa wiedźminem? To możliwe!

Serial „Wiedź­min” oka­zał się takim suk­ce­sem, że Net­flix posta­no­wił zain­we­sto­wać w roz­wi­ja­nie uniwersum.

Wiedź­min” to napraw­dę wyjąt­ko­wy serial spo­śród ory­gi­nal­nych pro­duk­cji Net­flik­sa – zamó­wie­nie na dru­gi sezon zosta­ło zło­żo­ne jesz­cze przed pre­mie­rą pierw­sze­go. Pro­duk­cja oka­za­ła się mię­dzy­na­ro­do­wym hitem, więc oprócz kolej­ne­go sezo­nu powsta­nie też ani­me osa­dzo­ne w tym uni­wer­sum oraz pre­qu­el, czy­li „The Wit­cher” Blo­od Ori­gin”. Jason Momoa miał­by poja­wić się wła­śnie w tym serialu.

Full Circ­le Cine­ma” infor­mu­je, że twór­cy „The Wit­cher. Blo­od Ori­gin” chcą, żeby Jason Momo­na zagrał głów­ną rolę. Jego nazwi­sko jest wymie­nia­ne na krót­kiej liście w dzien­ni­ku castin­go­wym. Nie wia­do­mo jesz­cze, czy to dopie­ro pla­ny, czy może Momoa wziął już udział w przesłuchaniach.

The Wit­cher. Blo­od Ori­gin” to zupeł­nie nowa histo­ria, któ­ra nie poja­wi­ła się wcze­śniej ani w książ­kach Andrze­ja Sap­kow­skie­go, ani w grach stu­dia CD Pro­jekt Red. Ma poka­zać odle­głą prze­szłość Kon­ty­nen­tu – czy­li jak doszło do Koniunk­cji Sfer, jak ludzie poja­wi­li się w zna­nym nam świe­cie i jak został stwo­rzo­ny pierw­szy wiedźmin.

Zdję­cia do seria­lu ruszą w 2021 roku. Powsta­nie 6 odcin­ków. Lau­ren Schmidt His­srich, czy­li show­run­ner­ka „Wiedź­mi­na” będzie peł­nić rolę pro­du­cent­ki wyko­naw­czej, wraz z Jaso­nem Brow­nem i Seanem Danie­lem z Hive­mind oraz Tom­kiem Bagiń­skim i Jar­kiem Saw­ką z Pla­ti­ge Films. Ostat­nim z pro­du­cen­tów wyko­naw­czych jest Dec­lan de Bar­ra, któ­ry został też show­run­ne­rem nowe­go serialu.

Jason Momoa jest zna­ny m.in. z roli kha­la Dro­go w „Grze o tron” oraz Aqu­ama­na w uni­wer­sum DC. Na pla­nie uni­wer­sum DC spo­tkał się z Hen­rym Cavil­lem, czy­li odtwór­cą Geral­ta z Rivii w „Wiedź­mi­nie” Net­flik­sa.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy