Aktualności Ekranizacje

Amazon pokazał kolejny zwiastun Dobrego omenu. Będzie się działo!

Arma­ge­don, prze­po­wia­da­ny koniec świa­ta jest już tuż-tuż. Armie Nie­ba i Pie­kła mobi­li­zu­ją się do osta­tecz­nej bitwy, nad­cią­ga­ją Czte­rej jeźdź­cy Apo­ka­lip­sy. Los świa­ta zda­je się być prze­są­dzo­ny, a mimo to anioł Azi­ra­fal i demon Crow­ley posta­na­wia­ją pokrzy­żo­wać boski plan. Wyda­ny w 1990 roku Dobry omen autor­stwa Terry’ego Prat­chet­ta i Neila Gaima­na tra­fi na ekra­ny tele­wi­zo­rów z koń­cem maja dzię­ki Ama­zon Prime.

11 mar­ca na plat­for­mie Ama­zo­nu poja­wi się pierw­szy odci­nek dru­gie­go sezo­nu Ame­ry­kań­skich bogów, seria­lu opar­te­go na powie­ści Neila Gaima­na o tym samym tytu­le. A tro­chę ponad dwa mie­sią­ce póź­niej zade­biu­tu­je tam rów­nież Dobry omen. Tu tak­że Neil Gaiman maczał pal­ce, nie tyl­ko jako autor pier­wo­wzo­ru, ale rów­nież jako sce­na­rzy­sta i showrunner.

Dobry omen roz­po­czy­na się w przeded­niu koń­ca świa­ta. Dro­bia­zgo­wy anioł i swo­bod­nie żyją­cy demon, któ­rzy może nie­co za bar­dzo polu­bi­li życie na Zie­mi, zmu­sze­ni są do stwo­rze­nia nie­ocze­ki­wa­ne­go soju­szu, żeby powstrzy­mać Arma­ge­don. Nie­ste­ty stra­ci­li z oczu Anty­chry­sta, 11-let­nie­go chłop­ca, któ­ry ma przy­pie­czę­to­wać koniec wszyst­kie­go. Roz­po­czy­na się sza­lo­na przy­go­da, któ­rej celem jest oczy­wi­ście ura­to­wa­nie świata.

Tele­wi­zyj­ny Dobry omen przyj­mie postać mini­se­ria­lu z sze­ścio­ma trwa­ją­cy­mi nie­ca­łą godzi­nę odcin­ka­mi. W głów­nych rolach zoba­czy­my Micha­ela She­ena jako Azi­ra­fa­la oraz Davi­da Ten­nan­ta wcie­la­ją­ce­go się w Crow­leya. Towa­rzy­szyć im będą mię­dzy inny­mi: Jon Hamm (archa­nioł Gabriel), Brian Cox (Śmierć), Bene­dict Cum­ber­batch (Sza­tan), Fran­ces McDor­mand (Bóg), Nick Offer­man (amba­sa­dor USA), Jack Whi­te­hall (New­ton Pul­si­fer), Adria Arjo­na (Ana­the­ma Devi­ce), Micha­el McKean(Shadwell), Anna Maxwell Mar­tin (Bel­ze­bub), Mire­il­le Enos (Woj­na).

Pre­mie­ra 31 maja na plat­for­mie Ama­zon Pri­me Video. Poni­żej może­cie zoba­czyć naj­now­szy ofi­cjal­ny zwia­stun produkcji.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy