Aktualności

Poczta Polska sprzedaje coraz więcej książek

Od lat przy oka­zji wizy­ty w urzę­dzie pocz­to­wym klien­ci mogą w pla­ców­kach Pocz­ty Pol­skiej zaopa­try­wać się w nowo­ści książ­ko­we. Pań­stwo­wa insty­tu­cja z roku na rok sprze­da­je coraz wię­cej lite­ra­tu­ry. Wyjąt­kiem był zeszły rok. Powo­dem były oczy­wi­ście utrud­nie­nia zwią­za­ne z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Powo­li jed­nak wszyst­ko wra­ca na wła­ści­we tory. Po pod­su­mo­wa­niu okre­su waka­cyj­ne­go wyszło, że wolu­men sprze­da­nych ksią­żek wzrósł o 21% wzglę­dem ana­lo­gicz­ne­go okre­su w ubie­głym roku.

W 2020 na prze­kór pan­de­mii naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem spo­śród książ­ko­wej ofer­ty Pocz­ty Pol­skiej cie­szy­ły się pozy­cje z seg­men­tu tury­stycz­ne­go. Klien­ci pań­stwo­wej spół­ki chęt­nie się­ga­li rów­nież po współ­cze­sną lite­ra­tu­rę obo­zo­wą. Na topie były tak­że porad­ni­ki i wydaw­nic­twa kulinarne.

Te dwie ostat­nie gru­py ksią­żek rów­nież w tym roku w okre­sie let­nim cie­szy­ły się naj­więk­szą popu­lar­no­ścią. Chęt­nie kupo­wa­ne były poza tym kolorowanki.

Pocz­ta Pol­ska posze­rza tak­że swo­ją gamę ofe­ro­wa­nych wydaw­nictw, co spo­ty­ka się z pozy­tyw­ną reak­cją gości pla­có­wek pocz­to­wych. W czerw­cu br. hita­mi sprze­da­żo­wy­mi, wśród ofer­ty skie­ro­wa­nej dla doro­słych, były porad­ni­ki zdro­wot­ne oraz książ­ki z prze­pi­sa­mi kuli­nar­ny­mi. Wciąż nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią cie­szą się malo­wan­ki i kolo­ro­wan­ki dla dzie­ci, któ­re znaj­du­ją się na szczy­cie TOP 10 wydaw­nictw, ofe­ro­wa­nych w pla­ców­kach Pocz­ty Pol­skiej, czy­ta­my w infor­ma­cji pra­so­wej Pocz­ty Polskiej.

War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że w zeszłym roku Pocz­ta Pol­ska sprze­da­ła 3 milio­ny ksią­żek, a to i tak było o pół milio­na mniej niż w 2019. Cie­ka­we, jakim wyni­kiem zakoń­czy się dla Pocz­ty Pol­skiej rok 2021.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy