Aktualności Ekranizacje

Czyżbyśmy mieli za jakiś czas oglądać kapitana Samuela Vimesa i spółkę w serialowej adaptacji książek Terry’ego Pratchetta?

Ter­ry Prat­chett pozo­sta­wił po sobie nie­za­tar­ty ślad w posta­ci wie­lo­księ­gu, któ­re­go akcja toczy się w Świe­cie Dys­ku. Seria w ogrom­nej mie­rze sta­no­wi saty­rę na współ­cze­sną nam rze­czy­wi­stość, bły­sko­tli­wy i moc­no iro­nicz­ny komen­tarz doty­czą­cy róż­nych aspek­tów ludz­kie­go życia. Tych kil­ka­dzie­siąt ksią­żek opi­su­je boga­te w szcze­gó­ły kra­iny, przy­bli­ża ich fascy­nu­ją­cą histo­rię i ory­gi­nal­ne zwy­cza­je kul­tu­ro­we, pozwa­la poznać nie­za­po­mnia­nych boha­te­rów i wziąć udział w naj­prze­róż­niej­szych przy­go­dach. Świat Dys­ku jest ogrom­ny i zróż­ni­co­wa­ny, zna­ko­mi­cie nada­je się na mate­riał źró­dło­wy dla prze­my­słu kine­ma­to­gra­ficz­ne­go (tutaj znaj­dzie­cie nasz arty­kuł jak roz­po­cząć przy­go­dę z tym cie­ka­wym uni­wer­sum). Aż trud­no uwie­rzyć, że jak dotąd żad­ne duże stu­dio fil­mo­we ani sta­cja tele­wi­zyj­na nie poku­si­ła się na adap­ta­cję dzieł Prat­chet­ta. Bio­rąc pod uwa­gę sła­wę i popu­lar­ność auto­ra, jest to nawet jesz­cze dziw­niej­sze. Sytu­acja może się wkrót­ce zmie­nić. BBC pla­nu­je stwo­rze­nie seria­lu zaty­tu­ło­wa­ne­go The Watch.

Dotych­czas powsta­ły trzy fil­my ze Świa­ta Dys­ku opar­te na powie­ściach Wiedź­mi­ko­łaj, Kolor magii i Pie­kło pocz­to­we. Są to jed­nak dzie­ła raczej niszo­we, o któ­rych nikt poza naj­bar­dziej zatwar­dzia­ły­mi fana­mi bry­tyj­skie­go pocho­dze­nia nie sły­szał. Teraz jed­nak sytu­acja może ulec zmia­nie. Bo raz, że za pro­duk­cją sta­nie roz­po­zna­wal­na sta­cja z reno­mą na świe­cie; dwa, sce­na­riusz pisze Simon Allen, któ­ry doświad­cze­nie nabie­rał przy takich pro­duk­cjach jak Musz­kie­te­ro­wie czy Kon­tra: Ope­ra­cja Świt; trzy, na warsz­tat wzię­ty został chy­ba naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­ny cykl serii kon­cen­tru­ją­cy się na pery­pe­tiach stra­ży miej­skiej strze­gą­cej porząd­ku w aglo­me­ra­cji Ankh-Morpork.

Jak na razie pro­jekt wystę­pu­je pod robo­czym tytu­łem The Watch. Będzie to sze­ścio­od­cin­ko­wy serial, ale BBC nie ukry­wa, że chcia­ła­by utwo­rzyć z tego dłu­go­ter­mi­no­wą fran­czy­zę, w ramach któ­rej powsta­wa­ły­by pro­duk­cje zgłę­bia­ją­ce kolej­ne ele­men­ty uni­wer­sum Terry’ego Prat­chet­ta.

The Watch znaj­du­je w bar­dzo wstęp­nej fazie roz­wo­ju – pozy­ski­wa­ni są dopie­ro współ­pro­du­cen­ci (BBC liczy na mię­dzy­na­ro­do­wą współ­pra­cę). Może minąć kil­ka dobrych lat zanim serial tra­fi na ekra­ny tele­wi­zo­rów. Nie ma jed­nak co się mar­twić, czas ocze­ki­wa­nia może umi­lić nam inny rów­nież sze­ścio­od­cin­ko­wy serial. Już w przy­szłym roku zade­biu­tu­je Dobry Omen z Micha­elem She­enem i Davi­dem Ten­nan­tem w rolach głów­nych opar­ty na moty­wach powie­ści o tym samym tytu­le napi­sa­nej przez duet Ter­ry Prat­chett i Neil Gaiman.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy