Aktualności

Niestatystyczne propozycje książkowe na święta dla Was

Dzię­ku­ję, że dotrwa­li­ście aż tutaj! Wybra­li­śmy wspól­nie pre­zen­ty dla mamy i taty oraz cór­ki i syna. Błysz­czą­ce papie­ry sze­lesz­czą, wstąż­ki już nie­mal zawią­za­ne, a wokół pach­nie cho­in­ką, poma­rań­cza­mi i piernikiem… 

Dziś ostat­ni nie­sta­ty­stycz­ny fil­mik z książ­ko­wy­mi pomy­sła­mi na podar­ki. Tym razem książ­ki odpo­wied­nie dla Was.

przez-stany-popswiadomosciKuba Ćwiek: Przez sta­ny popświa­do­mo­ści (SQN)

Kuba Ćwiek, pisarz, publi­cy­sta, sce­na­rzy­sta teatral­ny i fil­mo­wy, a nade wszyst­ko ogrom­ny miło­śnik popkul­tu­ry, posta­no­wił odbyć nie­ty­po­wą podróż do naj­słyn­niej­szych miejsc zna­nych z ekranu.

Wraz ze swo­im tatą i gru­pą przy­ja­ciół – mię­dzy inny­mi dzien­ni­ka­rzem kul­tu­ral­nym Bart­kiem Czar­to­ry­skim, reży­se­rem Patry­kiem Jur­kiem, blo­ge­rem Rad­kiem Tekla­kiem i foto­graf­ką Aga­tą „kreską_” Kra­jew­ską – prze­je­chał kam­pe­rem przez Wschod­nie Wybrze­że Sta­nów Zjednoczonych.

Zain­spi­ro­wa­ni doku­men­tal­nym seria­lem HBO Sonic High­ways ruszy­li za oce­an, by szu­kać inspi­ra­cji i opo­wie­ści mię­dzy inny­mi w nie­do­stęp­nym dla fanów biu­rze Ste­phe­na Kin­ga, na bagnach Luizja­ny, gdzie powsta­wa­ły seria­le Detek­tyw i Czy­sta krew, w kul­to­wym stu­diu fil­mo­wym Tro­ma, na scho­dach Rocky’ego w Fila­del­fii czy w Senoi pod Atlan­tą, gdzie od kil­ku lat krę­co­ny jest serial The Wal­king Dead.


pilch-indykJerzy Pilch: Indyk belt­svil­le (Lite­rac­kie)

Nie­pod­ra­bial­ne, jedy­ne w swo­im rodza­ju lite­rac­kie spo­tka­nie z Jerzym Pil­chem, na tę jesień i każ­dy dzień w roku. Opo­wia­da­nia mistrza pol­skiej pro­zy po raz pierw­szy w jed­nym tomie.

Ksią­żek nie czy­ta się po to, aby je pamię­tać. Książ­ki czy­ta się po to, aby je zapo­mi­nać, zapo­mi­na się je zaś po to, by móc znów je czy­tać” – tak, sło­wa­mi same­go auto­ra, moż­na naj­le­piej uza­sad­nić powsta­nie tego tomu.  Dla jed­nych będzie to kolek­cjo­ner­skie wyda­nie dobrze zna­nych tek­stów. Dla innych oka­zja do pierw­sze­go spo­tka­nia ze zna­ko­mi­ty­mi opo­wie­ścia­mi Pil­cha, tak­że tymi dotych­czas rozproszonymi.

56 opo­wia­dań, 774 stro­ny. Od PRL‑u po XXI wiek. Przez Wisłę, Kra­ków i War­sza­wę. Wni­kli­we obser­wa­cje i nostal­gicz­no-iro­nicz­ne wspo­mnie­nia. Jeden spój­ny, zmie­nia­ją­cy się i fascy­nu­ją­co Pil­chow­ski świat. Powie­dzieć, że to lek­tu­ra obo­wiąz­ko­wa, to nic nie powiedzieć!


kakeboBlac­kie Books SLU: Kake­bo. Japoń­ska meto­da oszczę­dza­nia od pod­staw (Sonia Draga)

Kake­bo to narzę­dzie do zarzą­dza­nia domo­wym budże­tem, z któ­re­go każ­de­go dnia korzy­sta­ją milio­ny Japończyków.

Podej­muj decy­zję, ile pie­nię­dzy mie­sięcz­nie chcesz oszczędzać
Spisz swo­je wydat­ki i przychody
Zakwa­li­fi­kuj wydat­ki do odpo­wied­nich kategorii
Kon­tro­luj tydzień po tygo­dniu swo­je postępy
Oszczę­dzaj mie­siąc w miesiąc
Daj się zasko­czyć temu, jak wie­le uda ci się osiągnąć

Pro­sty, zabaw­ny i bar­dzo prak­tycz­ny Kake­bo będzie two­im naj­lep­szym sprzymierzeńcem!


Mar­ta Kisiel: Siła niż­sza (Uro­bo­ros) sila-nizsza-marta-kisiel

Sza­nuj anio­ła swe­go, bo możesz dostać gor­sze­go! Kon­ty­nu­acja kul­to­we­go Doży­wo­cia. Wymę­czo­ny codzien­ną ruty­ną, za to oswo­jo­ny z nie­co­dzien­ny­mi zja­wi­ska­mi Kon­rad Romań­czuk odkry­wa, że nie jest jedy­nym posia­da­czem anio­ła stró­ża, a dwie takie isto­ty pod jed­nym dachem to dopie­ro począ­tek kłopotów.


madrzej-szybciej-lepiej1Char­les Duhigg: Mądrzej, szyb­ciej, lepiej (PWN)

Czy zda­rza Ci się, że sie­dzisz po godzi­nach w fir­mie i odpi­su­jesz na zale­głe maile? Jak w takich chwi­lach sie­bie postrze­gasz – jako oso­bę pra­cu­ją­cą, czy zapra­co­wa­ną? Efek­tyw­ną, czy z tru­dem nadą­ża­ją­cą za wyma­ga­nia­mi sze­fa? Panu­ją­cą nad swo­im życiem, czy bez żad­nej wizji roz­wo­ju? Mądrzej, szyb­ciej, lepiej. Sekret efek­tyw­no­ści Char­le­sa Duhig­ga, auto­ra best­sel­le­ro­wej Siły nawy­ku, to książ­ka nie tyl­ko dla tych, któ­rzy bez­rad­nie stwier­dza­ją, iż nie panu­ją nad swo­im życiem. To tak­że porad­nik dla ludzi suk­ce­su, któ­rzy chcie­li­by zre­ali­zo­wać nie­osią­gal­ny dotąd cel!


Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stronie.

harry-potter-i-przeklete-dzieckoJ.K. Row­ling: Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko (Media Rodzina)

Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko, nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jac­ka Thorne’a i Joh­na Tiffany’ego i nowa sztu­ka Jac­ka Thorne’a, to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wa­ny spek­takl teatral­ny ze świa­ta Harry’ego Pot­te­ra.  Świa­to­wa pre­mie­ra spek­ta­klu odby­ła się na lon­dyń­skim West Endzie 30 lip­ca 2016.

Har­ry Pot­ter nigdy nie miał łatwe­go życia, a tym bar­dziej nie ma go teraz, gdy jest prze­pra­co­wa­nym urzęd­ni­kiem Mini­ster­stwa Magii, mężem oraz ojcem trój­ki dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Pod­czas gdy Har­ry zma­ga się z natręt­nie powra­ca­ją­cy­mi wid­ma­mi prze­szło­ści, jego naj­młod­szy syn Albus musi zmie­rzyć się z rodzin­nym dzie­dzic­twem, któ­re­go nigdy nie chciał przy­jąć. Gdy przy­szłość zaczy­na zło­wróżb­nie przy­po­mi­nać prze­szłość, ojciec i syn muszą sta­wić czo­ło nie­wy­god­nej praw­dzie: że ciem­ność nad­cho­dzi cza­sem z zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nej strony.


okoboga1Bar­ry Eisler: Oko Boga (Bel­lo­na)

Dyrek­tor NSA (Natio­nal Secu­ri­ty Agen­cy) The­odor Anders ma pro­sty cel: kon­tro­lo­wać każ­dą roz­mo­wę tele­fo­nicz­ną, każ­dy e‑mail i każ­de hasło wpi­sy­wa­ne do Inter­ne­tu. Jego zda­niem tyl­ko cał­ko­wi­ta inwi­gi­la­cja zapew­ni Ame­ry­ce bez­pie­czeń­stwo. Eve­lyn Gal­la­gher nie dba o to. Zale­ży jej na tym, by spo­koj­nie pra­co­wać przy pro­gra­mie NSA i zadbać o przy­szłość oraz pry­wat­ną szko­łę dla jej głu­che­go syn­ka Dasha. Jed­nak pew­ne­go dnia Eve­lyn odkry­wa, że NSA posia­da taj­ny pro­gram o nazwie OKO BOGA, któ­ry łączy się z tajem­ni­czy­mi zgo­na­mi popu­lar­nych dzien­ni­ka­rzy. Ta wie­dza umiesz­cza ją na celowniku.


cape-townMey­er Deon: Cape Town (Sonia Draga)

Nazwi­sko Deona Mey­era na okład­ce to gwa­ran­cja kry­mi­na­łu w naj­lep­szym sty­lu”. Tess Gerritsen

Kapi­tan poli­cji Mat Joubert ma myśli samo­bój­cze po śmier­ci żony, któ­ra zgi­nę­ła na służ­bie jako taj­ny agent. Nowy prze­ło­żo­ny nie­ustan­nie pra­wi mu mora­ły, a nawet wysy­ła Jouber­ta do psy­chia­try. Wkrót­ce Mat otrzy­mu­je ostat­nią szan­sę, dowód­ca przy­dzie­la mu spra­wę seryj­ne­go mor­der­cy, któ­ry posłu­gu­je się stu­let­nią nie­miec­ką bro­nią. Kie­dy ginie trze­ci męż­czy­zna, w Kapsz­ta­dzie wybu­cha pani­ka. Teraz Mat musi zmie­rzyć nie tyl­ko z naci­ska­mi sze­fa, ale tak­że z sza­le­ją­cy­mi media­mi. Licz­nych wąt­ków i tro­pów w spra­wie nic nie łączy. Do cza­su… Takie­go obro­tu sytu­acji nie spo­dzie­wa się jed­nak nawet kapi­tan Joubert…

Na pod­sta­wie książ­ki powstał serial tele­wi­zyj­ny z mię­dzy­na­ro­do­wą obsa­dą. Z pol­skich akto­rów zagra w nim MARCIN DOROCIŃSKI!


seksmisja-i-inna-misjaOlgierd Łuka­sze­wicz, Tomasz Mił­kow­ski: Sek­smi­sja i inne moje misje (Wydaw­nic­two Literackie)

W dzie­ciń­stwie nazy­wa­no go Mary­sień­ką, bo „w rodzi­nie było zapo­trze­bo­wa­nie na dziew­czyn­kę”. Dla milio­nów widzów — nie tyl­ko w Pol­sce — na zawsze pozo­sta­nie Alber­ci­kiem. Sek­smi­sja i inne moje misje to nie­zwy­kła, barw­na opo­wieść auto­bio­gra­ficz­na Olgier­da Łuka­sze­wi­cza — har­ce­rza, mini­stran­ta, wybit­ne­go akto­ra teatral­ne­go i fil­mo­we­go, ducho­we­go Ślą­za­ka, wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ZASP.

Sta­ni­sław z Brze­zi­ny Andrze­ja Waj­dy, Józef Odro­wąż z Wier­nej rze­ki Tade­usza Chmie­lew­skie­go, Gabriel Basi­sta z Soli zie­mi czar­nej i Jaś z Per­ły w koro­nie Kazi­mie­rza Kut­za, Porucz­nik Kie­ke­ritz z Lek­cji mar­twe­go języ­ka i wresz­cie Emil Fiel­dorf z Gene­ra­ła Nila Ryszar­da Bugaj­skie­go… Obcho­dzą­cy wła­śnie 70. uro­dzi­ny aktor na deskach pol­skich i zagra­nicz­nych teatrów oraz pla­nach fil­mo­wych i tele­wi­zyj­nych pro­duk­cji stwo­rzył nie­zli­czo­ne, czę­sto wybit­ne kre­acje. Kie­dy zaczę­ła się ta fascy­na­cja? Oczy­wi­ście w szko­le, gdzie utwo­rzył Kaba­re­cik Takie Coś: „mówi­łem mono­log, któ­ry mi zasu­ge­ro­wał mój star­szy brat – a była to ana­li­za wier­sza o kot­ku, któ­ry stłukł jajecz­ko. Nie wie­dząc, że się naśmie­wam z jakiejś linii poli­tycz­nej, wzbu­dza­łem tym mono­lo­giem grom­ki śmiech” — przy­zna­je nasz boha­ter w roz­mo­wie z Toma­szem Miłkowskim.


akuszerkaKatja Ket­tu: Aku­szer­ka (Świat Książki)

Wyjąt­ko­wa powieść o miło­ści porów­ny­wa­na do „Oczysz­cze­nia” Sofi Oksa­nen. Jed­no z naj­bar­dziej chwa­lo­nych i czy­ta­nych fiń­skich dzieł lite­rac­kich ostat­nich lat Krzy­we Oko, wycho­wa­na w suro­wej rodzi­nie zastęp­czej, wyra­sta na out­si­der­kę i god­nie nosi swo­je nie­po­chleb­ne prze­zwi­sko. Boga­ta wyobraź­nia poma­ga jej w pra­cy aku­szer­ki i spro­wa­dza­niu dzie­ci na świat, gdy przez Fin­lan­dię prze­ta­cza się dru­ga woj­na świa­to­wa. Dziew­czy­na zako­chu­je się w bar­dzo przy­stoj­nym eses­ma­nie i foto­gra­fie wojen­nym Johan­ne­sie Angel­hur­ście. Aby być bli­sko nie­go, Dzi­kie Oko –jak czu­le nazy­wa ją uko­cha­ny –zgła­sza się na ochot­ni­ka do pra­cy pie­lę­gniar­ki w obo­zie jeniec­kim, w któ­rym sta­cjo­nu­je Johannes.

Aku­szer­ka” jest opo­wie­ścią o burz­li­wym roman­sie, prze­szy­wa­ją­cych duszę roz­ter­kach i suro­wym pięk­nie zacisz­ne­go fior­du, któ­ra dzie­je się na tle bru­tal­nej rze­czy­wi­sto­ści nie­miec­kie­go obo­zu, ale tak­że nie­zwy­kłych zórz polar­nych roz­po­ście­ra­ją­cych się nad Morzem Arktycznym.

Wię­cej cie­ka­wych pozy­cji znaj­dzie­cie na kolej­nej stronie.


male-zycieHanya Yana­gi­ha­ra: Małe życie (WAB)

Czte­rech przy­ja­ciół tuż po ukoń­cze­niu stu­diów prze­no­si się do Nowe­go Jor­ku, aby zacząć nowe życie. Nie mają nic poza sobą i swo­imi ambi­cja­mi. Wil­lem – aspi­ru­ją­cy aktor, JB – uta­len­to­wa­ny malarz, Mal­colm – sfru­stro­wa­ny archi­tekt, oraz tajem­ni­czy i wyco­fa­ny Kude, któ­ry sta­no­wi dla wszyst­kich punkt opar­cia. Z cza­sem ich rela­cje sta­ją się coraz bar­dziej pogma­twa­ne za spra­wą uza­leż­nień, suk­ce­sów i dumy. Oto poru­sza­ją­ca do głę­bi opo­wieść o wiel­kim mie­ście, któ­re daje szan­sę na zapo­mnie­nie o prze­szło­ści, i o życiu w bólu, któ­ry nie pozwa­la o niej zapo­mnieć. To pro­za, któ­ra w całym swo­im pięk­nie opi­su­je doświad­cze­nia, zła, gra­ni­ce ludz­kiej wytrzy­ma­ło­ści i tyra­nię pamięci.


busem-australia_drukKarol Lewan­dow­ski: Busem przez Świat. Austra­lia za 8 dola­rów  (SQN)

Czte­ry mie­sią­ce i 25 tysię­cy kilo­me­trów sta­rym busem przez Austra­lię. Człon­ko­wie eki­py BUSEM PRZEZ ŚWIAT prze­ży­li 50-stop­nio­we upa­ły, sta­nę­li oko w oko z kro­ko­dy­la­mi, psa­mi din­go, kazu­ara­mi i dzie­siąt­ka­mi jado­wi­tych węży oraz pają­ków. Nauczy­li się rzu­cać bume­ran­giem i grać na did­ge­ri­doo, miesz­ka­li w abo­ry­geń­skiej wio­sce, prze­ży­li burzę pia­sko­wą i atak sza­rań­czy. Popa­rzy­ły ich medu­zy, wydo­by­wa­li naj­droż­sze kamie­nie świa­ta, odwie­dzi­li pod­ziem­ne domy oraz jedli ham­bur­ge­ry z kan­gu­rów i kro­ko­dy­li… Dzię­ki zało­dze busa poko­cha­cie Austra­lię taką, jaka jest napraw­dę – dzi­ką, nie­ujarz­mio­ną i bar­dzo zaskakującą.
Goto­wi na podróż?
Zaczynamy!


amerykanscy-bogowie-neil-gaimanNeil Gaiman: Ame­ry­kań­scy bogo­wie (MAG)

Po trzech latach spę­dzo­nych w wię­zie­niu Cień ma wyjść na wol­ność. Na dwa dni przed zakoń­cze­niem wyro­ku, jego żona, Lau­ra, ginie wypad­ku samo­cho­do­wym w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach. Oszo­ło­mio­ny Cień powra­ca do domu, gdzie spo­ty­ka tajem­ni­cze­go Pana Wednes­day, twier­dzą­ce­go, iż jest uchodź­cą wojen­nym, byłym bogiem i kró­lem Ame­ry­ki. Razem wyru­sza­ją oni w nie­sa­mo­wi­tą podróż przez Stany…


niepokorniVin­cent V. Sever­ski: Nie­po­kor­ni (Czar­na Owca)

Po uda­nej ope­ra­cji wywie­zie­nia Micha­iła Popo­wskie­go z Rosji, Sara i Kon­rad wra­ca­ją do Pol­ski. Oka­zu­je się, że pod­czas ich nie­obec­no­ści Wydział Q zosta­je roz­wią­za­ny. Tym­cza­sem nad Euro­pą zawi­sa wid­mo poli­tycz­ne­go kata­kli­zmu – ktoś pla­nu­je na nowo zbu­do­wać hie­rar­chię wpły­wów na świecie.
Sara i Kon­rad świa­do­mi zagro­że­nia wiszą­ce­go nad Pol­ską, nie­le­gal­nie zbie­ra­ją Wydział Q do ostat­niej akcji. Ta potycz­ka roze­gra się poza pra­wem. I będzie wyjąt­ko­wo brutalna.
Nie­po­kor­ni to tytuł podwój­nie eks­cy­tu­ją­cy. To zarów­no zakoń­cze­nie serii, ale i jed­na z naj­mrocz­niej­szych i naj­bar­dziej wcią­ga­ją­cych powie­ści auto­ra. Na takie zakoń­cze­nie war­to było czekać!


swiat-wedlug-clarksonaJere­my Clark­son: Świat według Clark­so­na. Tak jak mówi­łem… (Insi­gnis Media)

W swo­jej naj­now­szej książ­ce Tak jak mówi­łem… Jere­my zgłę­bia mecha­ni­zmy rzą­dzą­ce naszym życiem –w ska­li lokal­nej i glo­bal­nej –i odkry­wa, jak je ulep­szyć, by codzien­ność sta­ła się przy­naj­mniej zno­śna. To pomy­sły genial­ne w swo­jej prostocie!

Świa­ta według Clark­so­na: Tak jak mówi­łem… skrzy się humo­rem, pęka w szwach od licz­by opi­sy­wa­nych absur­dów i zawie­ra nie­zdro­wą daw­kę zdro­we­go roz­sąd­ku. Jere­my mówi, jak jest i jak chce, żeby było. W swo­im nie­po­wta­rzal­nym roz­bra­ja­ją­cym stylu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy