Aktualności Zapowiedzi

Sandman powraca. Neil Gaiman i DC Comics ogłosili nową serię komiksów.

Już nie­mal trzy­dzie­ści lat minę­ło odkąd świa­tło dzien­ne po raz pierw­szy ujrzał komik­so­wy Sen, zna­ny rów­nież jako Mor­fe­usz, z napi­sa­nej przez Neila Gaima­na serii Sand­man. Pierw­szy numer uka­zał się w stycz­niu 1989 roku, ostat­ni – sie­dem­dzie­sią­ty pią­ty – w mar­cu 1996. Neil Gaiman przy wie­lu róż­nych oka­zjach wra­cał jesz­cze póź­niej do uni­wer­sum Ver­ti­go, wzbo­ga­ca­jąc go nowy­mi histo­ria­mi. Wszyst­ko wska­zu­je, że wkrót­ce po raz kolej­ny wró­ci­my do Sand­ma­na. W sierp­niu tego roku DC Comics roz­pocz­nie nową serię wydaw­ni­czą kon­ty­nu­ują­cą wąt­ki ory­gi­nal­nych opo­wie­ści ze świa­ta Snu.

Z począt­ku akcja Sand­ma­na roz­gry­wa­ła się w komik­so­wym świe­cie DC – tym samym, w któ­rym roz­ra­biał na przy­kład John Con­stan­ti­ne czy Bat­man, a seria mia­ła być kolej­ną super­bo­ha­ter­ską pro­duk­cją. Sytu­acja zmie­ni­ła się mniej wię­cej w cza­sie, kie­dy pro­ta­go­ni­sta spo­tkał na swej dro­dze swo­ją sio­strę Śmierć. Od tego momen­tu nastą­pił inten­syw­ny pro­ces kre­acji wła­sne­go nie­po­wta­rzal­ne­go uni­wer­sum. Osta­tecz­nie zaowo­co­wa­ło to komen­ta­rza­mi jako­by Sand­man miał być jed­nym z naj­ory­gi­nal­niej­szych, najam­bit­niej­szych i naj­bar­dziej wyra­fi­no­wa­nych współ­cze­snych komik­sów, na rów­ni sta­wia­nym z „tra­dy­cyj­ny­mi dzie­ła­mi lite­rac­ki­mi”. Przy­po­mnij­my, że numer A Mid­sum­mer Nigh­t’s Dre­am w 1991 roku został nagro­dzo­ny World Fan­ta­sy Award, będąc jed­no­cze­śnie pierw­szym komi­sem w histo­rii, któ­ry uzy­skał to wyróżnienie.

Z oka­zji trzy­dzie­sto­le­cia serii DC Comics star­tu­je z czte­re­ma nowy­mi komik­so­wy­mi seria­mi ze świa­ta Sand­ma­na. Nad pro­jek­tem pie­czę spra­wu­je Neil Gaiman – do nie­go nale­żą wszel­kie decy­zje, on ma ostat­nie sło­wo i według jego pomy­słu pisa­ne będą wszyst­kie histo­rie. Nie­mniej auto­ra­mi poszcze­gól­nych sce­na­riu­szy będą inni auto­rzy. Do współ­pra­cy zosta­li zapro­sze­ni: Nalo Hop­kin­son, Kat Howard, Si Spur­rier i Dan Wat­ters. Ich pra­ca roz­wi­nie kil­ka wąt­ków z głów­nej serii.

Pro­jekt roz­pocz­nie się w sierp­niu jed­no­strza­ło­wym zeszy­tem wyja­śnia­ją­cym czy­tel­ni­ko­wi, w jakim sta­nie znaj­du­je się aktu­al­nie świat. Naj­bar­dziej zna­mien­ne będzie to, że Sen gdzieś zagi­nął, pozo­sta­wia­jąc total­ny cha­os. Ten wyni­ka przede wszyst­kim z powsta­łe­go nagle pęk­nię­cia mię­dzy świa­ta­mi. Fabu­ła następ­nie roz­dzie­li się na czte­ry osob­ne serie. House of Whi­spers sku­pi się na posta­ci bogi­ni Erzu­lie pocho­dzą­cej z pan­te­onu reli­gii voodoo, któ­ra tra­fia do Śnie­nia razem z tytu­ło­wym Domem Szep­tów. W Books of Magic będzie­my śle­dzić losy Timothy’ego Hun­te­ra, któ­re­go prze­zna­cze­niem jest sta­nie się naj­po­tęż­niej­szym magiem, mimo wie­lu prze­szkód sta­wia­nych mu w nasto­let­nim życiu, włącz­nie z żąd­ny­mi krwi okul­ty­sta­mi. The Dre­aming opo­wie histo­rię Śnie­nia i jego miesz­kań­ców, któ­rzy są sprzy­mie­rzeń­ca­mi Snu, przede wszyst­kim Lucie­na Biblio­te­ka­rza, Nualy z Faerie i Dory, potwo­rzy­cy bez pamię­ci. Luci­fer ujaw­ni losy upa­dłe­go anio­ła, aktu­al­nie nie­do­łęż­ne­go ślep­ca uwię­zio­ne­go w domu w spo­koj­nym mie­ście, gdzie nie wszyst­ko jest tym, czym się wydaje.

zró­dło: Ew, DC

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy