Ekranizacje Zapowiedzi

Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy – nowy zwiastun i zdjęcia

Ama­zon Pri­me Video ujaw­nił peł­ny zwia­stun do nad­cho­dzą­cej super­pro­duk­cji Wład­ca Pier­ście­ni. Za pośred­nic­twem por­ta­lu Enter­ta­in­ment Weekly opu­bli­ko­wa­no rów­nież nowe zdję­cia. Kolej­nych mate­ria­łów może­my spo­dzie­wać się na nad­cho­dzą­cym Comic-Conie w San Diego.

Zwia­stun nie odsła­nia zbyt wie­le na temat samej fabu­ły, może­my jed­nak wyła­pać kil­ka naj­waż­niej­szych wąt­ków, bądź retro­spek­cji. W jed­nej ze scen widzi­my cho­ciaż­by masa­krę, o któ­rej wspo­mi­na Gala­drie­la. Zda­niem nie­któ­rych jest to zapo­wiedź upad­ku Núme­no­ru, bar­dziej praw­do­po­dob­ne wyda­je się jed­nak, że cho­dzi o wyda­rze­nie, któ­re już mia­ło miej­sce, a mia­no­wi­cie bra­to­bój­stwo w Alqu­alon­de. Wte­dy po raz pierw­szy elf dopu­ścił się zbrod­ni na innym elfie. W tra­ile­rze poka­za­no tak­że impo­nu­ją­cą sie­dzi­bę kra­sno­lu­dów – Kha­zad-dum, w języ­ku elfów nazy­wa­nej Moria.

Przy­po­mnij­my – akcja „Pier­ście­ni Wła­dzy” zabie­rze widzów do świa­ta Dru­giej Ery Śród­zie­mia i przed­sta­wi wyda­rze­nia, któ­re roze­gra­ły się tysią­ce lat przed fabu­łą zna­ną z „Hob­bi­ta” i „Wład­cy Pier­ście­ni”. Jak gło­si ofi­cjal­ny opis pro­duk­cji, roz­po­czy­na­jąc od cza­sów względ­ne­go spo­ko­ju, podą­ży­my śla­dem posta­ci, zarów­no zna­nych, jak i nowych, któ­rym przyj­dzie zmie­rzyć się z od daw­na budzą­cym lęk złem, któ­re na nowo poja­wia się w Śród­zie­miu. Od naj­ciem­niej­szych głę­bin Gór Mgli­stych, przez maje­sta­tycz­ne lasy sto­li­cy elfów, Lin­don, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Núme­no­ru, po naj­dal­sze obsza­ry zazna­czo­ne na mapach – te kra­iny i zamiesz­ku­ją­cy je boha­te­ro­wie stwo­rzą dzie­dzic­two, któ­re będzie trwa­ło jesz­cze dłu­go po ich śmier­ci. Pre­mie­ra seria­lu już we wrześniu.

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy