Aktualności Zapowiedzi

Kontynuacja bestsellerowego Player One ukaże się w listopadzie

W swo­jej debiu­tanc­kiej powie­ści, Play­er One, Ernest Cli­ne wykre­ował fan­ta­zyj­ną symu­la­cję, gdzie moż­na było robić wszyst­ko, cze­go się zapra­gnę­ło, wir­tu­al­ny świat, do któ­re­go ludzie ucie­ka­li od pogrą­żo­nej w glo­bal­nych kry­zy­sach rze­czy­wi­sto­ści. Nie­daw­no do wia­do­mo­ści publicz­nej poda­no, że jesz­cze w tym roku wyda­na zosta­nie kon­ty­nu­acja best­sel­le­ro­we­go hitu.

Akcja powie­ści Play­er One osa­dzo­na zosta­ła w 2045 roku. Naj­więk­sze mocar­stwa świa­ta upa­dły, wszę­do­byl­ski głód, bie­da i cho­ro­by dzie­siąt­ku­ją ludz­kość. Wiel­kie mia­sta prze­sta­ły ist­nieć w zna­nej nam for­mie – teraz są to osie­dla slum­sów i przy­czep kam­pin­go­wych. Nie dzi­wi więc, że ludzie tak chęt­nie korzy­sta­ją z uciecz­ki do wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, cudow­ne­go alter­na­tyw­ne­go świa­ta stwo­rzo­ne­go przez geniu­sza Jame­sa Hal­li­daya. OASIS daje im to, na co nor­mal­nie nie mogą już liczyć – chwi­lę wytchnie­nia i wolności.

Ponu­ra dys­to­pij­na wizja świa­ta prze­ła­ma­na fan­ta­zyj­no­ścią wir­tu­al­nej rze­czy­wi­sto­ści, licz­ne nawią­za­nia do popkul­tu­ry lat 80-tych i wart­ka akcja przy­cią­gnę­ły milio­ny czy­tel­ni­ków na całym świe­cie. Na popu­lar­ność powie­ści nie­wąt­pli­wie mia­ła rów­nież wpływ kino­wa ekra­ni­za­cja z 2018 roku w reży­se­rii Ste­ve­na Spiel­ber­ga. Film zaro­bił 583 milio­ny dolarów.

Fani świa­ta wykre­owa­ne­go przez Erne­sta Cline’a mogą już zacie­rać ręce. Bal­lan­ti­ne Books, ame­ry­kań­ski wydaw­ca Play­er One, ogło­sił, że kon­ty­nu­acja uka­że się jego nakła­dem 24 listo­pa­da. Książ­ka będzie nosić tytuł Ready Play­er Two. Ernest Cli­ne zapo­wie­dział już, że będzie to zupeł­nie osob­na histo­ria, ale prze­czy­ta­my o zna­nych nam już posta­ciach. W powie­ści zno­wu znaj­dzie się mnó­stwo popkul­tu­ro­wych odniesień.

Dobra wia­do­mość jest taka, że pra­wa do zagra­nicz­nych wydań książ­ki już w więk­szo­ści zosta­ły posprze­da­wa­ne. Bal­lan­ti­ne Books ogło­si­ło, że powieść uka­że się w 58 kra­jach i zosta­nie prze­tłu­ma­czo­na na 37 języ­ków. Co praw­da nie zosta­ło to ofi­cjal­nie potwier­dzo­ne, ale raczej na pew­no Ready Play­er Two zosta­nie wyda­ne rów­nież w Polsce.

źró­dło  Colider

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy